Боднар Сергій Богданович

Serhii Bodnar Резюме CV

Serhii Bodnar

PhD, Associate Professor
кандидат юридичних наук, доцент
E-mail: s.bodnar@chnu.edu.ua

Google Scholar

ResearcherID ORCID

Список публікацій

Автореферат

 1. Боднар С. Б. Рівність як категорія філософії права: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.12 “філософія права” / Боднар Сергій Богданович – Львів, 2009. – 21 с.


Дисертація

 1. Боднар С. Б. Рівність як категорія філософії права: дис. канд. юр. наук : 12.00.12 / Боднар Сергій Богданович – Львів, 2009. – 185 с.


Наукові статті:

 1. Боднар С. Б. Імперська модель російської модернізації // Basel, Switzerland, 16 May 2014. Publishing Center of European International scientific league of lawyers “Consensus omnium”; – Basel, 2014, p. 158 – Р. 8-10.
 1. Боднар С.Б. Рівність як категорія права: матеріали II всеукраїнської наукової конференції молодих науковців, аспірантів і студентів [“Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави”], (м. Одеса, 5-6 грудня 2003 р.) / Одеська нац. юрид. акад. – Одеса: Юридична література, 2004. – С. 13-14.
 1. Боднар С.Б. “Рівність” і “свобода”: деякі особливості філософсько-правового розуміння: матеріали V регіональної міжвузівської наукової конференції [“Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні”], (м. Івано-Франківськ, 16 квітня 2004 р.) / Юрид. ін-т Прикарп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – С. 27-28.
 1. Боднар С.Б. Зміст категорії рівності у праві: матеріали III всеукраїнської наукової конференції молодих науковців, аспірантів і студентів [“Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави”], (м. Львів, 4-5 березня 2005 р.) / Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка. – Одеса: Юридична література, 2005. – С. 30-34.
 1. Боднар С.Б. Справедливість як смисловий компонент принципу правової рівності: матеріали ХІІІ історико-правової конференції [“Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти”], (м. Чернівці, 20-22 травня 2005 р.) / Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 284-292.
 1. Боднар С.Б. Свобода як смисловий компонент категорії рівності у праві // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 282: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 15-20.
 1. Боднар С.Б. Поняття рівності у філософії права // Проблеми філософії права. – 2005. – Том ІІI. – № 1-2. – С. 311-317.
 1. Боднар С.Б. Пріоритет принципу рівності прав людини та проблема його реалізації в державному будівництві / С.Б. Боднар // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Правознавство. – 2005. – Вип. 306. – С. 48-53.
 1. Боднар С.Б. Рівність у праві – справедлива нерівність / С.Б. Боднар // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Правознавство. – 2006. – Вип. 311. – С. 24-28.
 1. Боднар С.Б. Рівність та рівноправність: діалектична єдність: збірник тез доповідей за матеріалами І міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених [“Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти”], (м. Суми, 8-9 грудня 2006 р.) / Юрид. ф-т Українськ. акад. банківськ. справи Нац. банку України. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 20-22.
 1. Боднар С.Б. Рівність як механізм взаємодії права світового співтовариства та України / С.Б. Боднар // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Правознавство. – 2007. – Вип. 375. – С. 25-28.
 1. Боднар С.Б. Боднар С.Б. Рівність як засадничий принцип взаємодії правового статусу іноземців та громадян України: матеріали V міжвузівської науково-практичної конференції [“Наука-практика-освіта”], (м. Київ, 23 травня 2008 р.) / Міжнарод. науково-технічн. ун-т ім. акад. Ю. Бугая. – К.: ЗАТ “ДОРАДО”, 2008. – С. 67-69.
 1. Боднар С.Б. Вплив глобалізації на формування системи прав людини як інституту громадянського суспільства // Громадянське суспільство: емерджентність взаємозв’язків його підсистем: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 січня 2011 р. (За загальною редакцією Поляк О.В., Килипенко Н.Є.). Чернівецька філія МАУП. – Чернівці: Букрек, 2011. – С. 72-75.
 1. Боднар С.Б. Права людини як форма взаємодії індивіда, громадянського суспільства та соціальної правової держави / Всеукраїнська правова науково-практична конференція “Соціологічні та філософські проблеми права очима молодих науковців та практиків” 20 травня 2011 року м. Київ. Тези доповідей. – Київ, 2011. – С. 34-36.
 1. Донченко О.П., Боднар С.Б., Бунчук О.Б. Свобода як категорія права. Метод. матеріали. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 35 с.
 1. Боднар С.Б., Донченко О.П. Інтерпретація рівності у філософії права // Право: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 23. Частина ІІ. Том 3. – Ужгород, 2013. – С. 166-169.
 1. Боднар С.Б. Взаємозалежність антропоцентричних та глобалізаційних процесів у праві //Апріорність політичної, правової та соціально-економічної свободи і компетенції – як стратегія розвитку громадянського суспільства: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (присвячена 15-й річниці заснування Філії), 24 березня 2014 року. (за загальною редакцією Поляк О.В., к.н.д.у.), Чернівецька філія ПрАТ «ВНЗ» МАУП». – Чернівці: МП «Марія», 2014. – С.19-21.
 1. Ковбас І., Боднар С. Адміністративні послуги: поняття та порядок їх надання органами публічної адміністрації // Visegrad journal on human rights – 1/1, 2016. – Bratislava, 2016. – P. 96-102.
 1. Ковбас І., Боднар С. Деякі проблеми реалізації повноважень органами місцевого самоврядування // Jurnalul juridic national: Teorie si Practica – 4 (20), 2016. – Chisinau, 2016. – P. 52-56.
 1. Ковбас І., Боднар С. Адміністративні та кримінально-правові аспекти екстрадиції // International research and practice conference “Urgent problems of Law on the modern stage of statehood development”, Lublin, Poland, 20-21 October 2017. Publishing Center of European International scientific league of lawyers “Consensus omnium”; – Lublin, Poland, 2017. – Р. 151-153.


Тези доповідей:

 1. Боднар С.Б., Бейко А. Німецька адміністративно-правова доктрина та її роль у формуванні адміністративного національного права / С.Б. Боднар, А. Бейко //Права людини та публічне врядування. Збірник матеріалів міжрегіонального круглого столу, 27-28 травня 2017 р., м. Чернівці / Уклад. С. Б. Боднар, В. В. Гордєєв, І. В. Ковбас, А. М. Худик. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 46-52.
 1. Боднар С.Б., Антоняк Ю.І. Електронне урядування у сфері публічних закупівель // Права людини та публічне врядування. Матеріали всеукраїнського форуму, 15 березня 2018 р., м. Чернівці / Уклад. І.В. Ковбас, А.М. Худик., В.А. Вдовічен, С.Б. Боднар, П.І. Крайній – Чернівці: Технодрук, 2018. – С. 159-162.