Список публікацій

Автореферат

1. Боднар С. Б. Рівність як категорія філософії права: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.12 "філософія права" / Боднар Сергій Богданович – Львів, 2009. – 21 с.

Дисертація

1. Боднар С. Б. Рівність як категорія філософії права: дис. канд. юр. наук : 12.00.12 / Боднар Сергій Богданович – Львів, 2009. – 185 с.

Наукові статті

1. Боднар С.Б. Імперська модель російської модернізації // Basel, Switzerland, 16 May 2014. Publishing Center of European International scientific league of lawyers “Consensus omnium”; - Basel, 2014, p. 158 – Р. 8-10.

2. Боднар С.Б. Рівність як категорія права: матеріали II всеукраїнської наукової конференції молодих науковців, аспірантів і студентів ["Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави"], (м. Одеса, 5-6 грудня 2003 р.) / Одеська нац. юрид. акад. – Одеса: Юридична література, 2004. – С. 13-14.

3. Боднар С.Б. "Рівність" і "свобода": деякі особливості філософсько-правового розуміння: матеріали V регіональної міжвузівської наукової конференції ["Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні"], (м. Івано-Франківськ, 16 квітня 2004 р.) / Юрид. ін-т Прикарп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – С. 27-28.

4. Боднар С.Б. Зміст категорії рівності у праві: матеріали III всеукраїнської наукової конференції молодих науковців, аспірантів і студентів ["Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави"], (м. Львів, 4-5 березня 2005 р.) / Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка. – Одеса: Юридична література, 2005. – С. 30-34.

5. Боднар С.Б. Справедливість як смисловий компонент принципу правової рівності: матеріали ХІІІ історико-правової конференції ["Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти"], (м. Чернівці, 20-22 травня 2005 р.) / Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 284-292.

6. Боднар С.Б. Свобода як смисловий компонент категорії рівності у праві // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 282: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 15-20.

7. Боднар С. Б. Поняття рівності у філософії права // Проблеми філософії права. – 2005. – Том ІІI. – № 1-2. – С. 311-317.

8. Боднар С.Б. Пріоритет принципу рівності прав людини та проблема його реалізації в державному будівництві / С.Б. Боднар // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Правознавство. – 2005. – Вип. 306. – С. 48-53.

9. Боднар С.Б. Рівність у праві – справедлива нерівність / С.Б. Боднар // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Правознавство. – 2006. – Вип. 311. – С. 24-28.

10. Боднар С.Б. Рівність та рівноправність: діалектична єдність: збірник тез доповідей за матеріалами І міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених ["Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти"], (м. Суми, 8-9 грудня 2006 р.) / Юрид. ф-т Українськ. акад. банківськ. справи Нац. банку України. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 20-22.

11. Боднар С.Б. Рівність як механізм взаємодії права світового співтовариства та України / С.Б. Боднар // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Правознавство. – 2007. – Вип. 375. – С. 25-28.

12. Боднар С.Б. Рівність як засадничий принцип взаємодії правового статусу іноземців та громадян України: матеріали V міжвузівської науково-практичної конференції ["Наука-практика-освіта"], (м. Київ, 23 травня 2008 р.) / Міжнарод. науково-технічн. ун-т ім. акад. Ю. Бугая. – К.: ЗАТ "ДОРАДО", 2008. – С. 67-69.

13. Боднар С.Б. Вплив глобалізації на формування системи прав людини як інституту громадянського суспільства // Громадянське суспільство: емерджентність взаємозв’язків його підсистем: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 січня 2011 р. (За загальною редакцією Поляк О.В., Килипенко Н.Є.). Чернівецька філія МАУП. – Чернівці: Букрек, 2011. – С. 72-75.

14. Боднар С.Б. Права людини як форма взаємодії індивіда, громадянського суспільства та соціальної правової держави / Всеукраїнська правова науково-практична конференція “Соціологічні та філософські проблеми права очима молодих науковців та практиків” 20 травня 2011 року м. Київ. Тези доповідей. – Київ, 2011. – С. 34-36.

15. Донченко О.П., Боднар С.Б., Бунчук О.Б. Свобода як категорія права. Метод. матеріали. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 35 с.

16. Боднар С.Б., Донченко О.П. Інтерпретація рівності у філософії права // Право: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 23. Частина ІІ. Том 3. – Ужгород, 2013. – С. 166-169.

17. Боднар С.Б. Взаємозалежність антропоцентричних та глобалізаційних процесів у праві //Апріорність політичної, правової та соціально-економічної свободи і компетенції – як стратегія розвитку громадянського суспільства: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (присвячена 15-й річниці заснування Філії), 24 березня 2014 року. (за загальною редакцією Поляк О.В., к.н.д.у.), Чернівецька філія ПрАТ «ВНЗ» МАУП». – Чернівці: МП «Марія», 2014. – С.19-21.