Список публікацій

Монографії

1. Білоскурська О. В. Конституційний обов’язок додержуватися Конституції України та законів України : монографія / Білоскурська О. В. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2011. – 200 с.

2. Білоскурська О. В. Формування правовідомості та її роль у моральному вихованні / Білоскурська О. В. // Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема [монографія]. Під ред. С. Д. Абрамовича. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2006. – С. 79–84.

Автореферат

1. Білоскурська О. В. Конституційний обов'язок додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.02 "конституційне право" / Білоскурська Олена Валеріївна – Київ, 2008. – 22 с.

Дисертація

1. Білоскурська О. В. Конституційний обов'язок додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей : дис. канд. юр. наук : 12.00.02 / Білоскурська Олена Валеріївна – Київ, 2008. – 201 с.

Наукові статті

1. Білоскурська О.В. Взаємозв’язок конституційних обов’язків людини та громадянина з окремими категоріями конституційного права / О.В. Білоскурська // Правова держава. - 2015. - № 20. - С. 22-28.

2. Белоскурская Е. В. Реализация конституционных обязанностей человека и гражданина в контексте принципа верховенства права / Е. В. Белоскурская // Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 14 : в 2 т. Т. 1. – М. : ООО «Издательство «Юрист», 2014. – С. 383–386.

3. Білоскурська О. В. Динамічна модель управління запасами із заданою функцією витрат / О. В. Білоскурська, О. Ю. Вінничук, Р. Р. Білоскурський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, – 2014. – Вип. ІІ (54). Економічні науки. – 2014.

4. Белоскурская Е. В. Понятие и сущность механизма обеспечения исполнения конституционных обязанностей человека и гражданина / Е. В. Белоскурская // Конституционное и муниципальное право. – № 6. – Москва : Издательская группа «Юрист», 2013. – С. 33–35.

5. Білоскурська О. В. Гідність людини в правовій теорії та практиці / О. В. Білоскурська // Альманах права. Вип. 4. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – 2013. – С. 106–110.

6. Білоскурська О. В. Конституційні обов’язки та законні інтереси: аспекти взаємозв’язку / О. В. Білоскурська // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки. – Вип. 618. – Чернівці : Рута, 2012. – С. 43–46.

7. Білоскурська О. В. Питання взаємодії міжнародного та конституційного права України / О. В. Білоскурська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : Серія «Право». – Харків. – 2012. – № 1028. – С. 393 – 395.

8. Білоскурська О. В. Цінність Конституції / О. В. Білоскурська // Часопис Київського університету права. – № 1. – 2012. – С. 105–108.

9. Білоскурська О. В. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини – головний обов’язок держави / О. В. Білоскурська // Право України. – 2011. – № 7. – С. 169 – 174.

10. Белоскурская Е. В. Конституционная ответственность как способ обеспечения исполнения конституционных обязанностей человека и гражданина / Е. В. Белоскурская // Государственная власть и местное самоуправление. – 2011. – № 1. – С. 31 – 32.

11. Білоскурська О. В. Правосвідомість та правова культура, як невід’ємні складові конституційного обов’язку додержуватися Конституції України та законів України / О. В. Білоскурська // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки. – Вип. 525. – Чернівці : Рута, 2010. – С. 28–32.

12. Білоскурська О. В. Взаємозв’язок конституційних обов’язків та конституційної відповідальності / О. В. Білоскурська // Часопис Київського університету права. – № 4. – 2010. – С. 86–89.

13. Білоскурська О. В. Питання типології конституційних обов’язків людини і громадянина / О. В. Білоскурська // Юридична Україна. – № 9. – 2010. – С. 21–24.

14. Білоскурська О. В. Загальнотеоретичні дослідження конституційних обов’язків людини і громадянина в Україні на сучасному етапі розвитку правової держави / О. В. Білоскурська // Наукові праці національного авіаційного університету. Серія „Юридичний вісник”. – Вип. 1. – К. : Університет „Україна”, 2010 – С. 42–47.

15. Білоскурська О. В. Форми реалізації конституційного обов’язку додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей / О. В. Білоскурська // Адвокат. – 2009. – № 1. – С. 20–23.

16. Білоскурська О. В. Правове регулювання обов’язку кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей / О. В. Білоскурська // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – С. 72–76.

17. Білоскурська О. В. Актуальні питання механізму забезпечення виконання конституційного обов’язку додержуватися Конституції України та законів України / О. В. Білоскурська // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 3. – С.78–82.

18. Білоскурська О. В. Конституційний обов’язок людини і громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи інших людей: поняття і зміст / О. В. Білоскурська // Адвокат. – 2006. – № 7. – С. 20–23.

19. Білоскурська О. В. Теоретичні та практичні проблеми конституційного обов’язку людини і громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України / О. В. Білоскурська // Часопис Київського університету права НАН України. – 2006. – № 3. – С. 59–62.

20. Білоскурська О. В. Нормативно-правовий механізм забезпечення виконання конституційного обов’язку додержуватися Конституції України та законів України / О. В. Білоскурська // Адвокат. – 2005. – № 12. – С. 15–18.

21. Білоскурська О. В. Організаційно-правовий механізм забезпечення виконання конституційного обов’язку додержуватися Конституції України та законів України / О. В. Білоскурська // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 3. – С. 84–90.

22. Білоскурська О. Щодо поняття конституційних обов’язків / О. Білоскурська // Право України. – 2004. – № 10. – С. 85–88.

23. Білоскурська О. В. Історія становлення конституційних обов’язків в Україні / О. В. Білоскурська // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 19. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 242–247.

24. Білоскурська О. В. Про єдність прав і обов’язків людини і громадянина / О. В. Білоскурська // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 16. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – С. 120–123.

25. Шкільнюк О. В. Комп’ютерна злочинність і комп’ютерна безпека / О. В. Шкільнюк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Правознавство. – Вип. 45. – Чернівці : ЧДУ, 1999. – С. 201–206.

Участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях з публікацією наукових статтей та тез доповідей

1. Білоскурська О. В. Категорія «обов’язку» в конституційному праві / О. В. Білоскурська // Поняття та категорії юридичної науки : збірник наукових праць. Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 18 листопада 2014 р.). – К. : Ніка-Центр, 2014. – С. 164–168.

2. Білоскурська О. В. Конституційні обов’язки – невід’ємний елемент правової держави / О. В. Білоскурська // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнар. наук. Конф. «Тринадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 14 – 15 листопада 2014 р.) : [у 3-х част.]. – Частина друга. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. – С.10–12.

3. Белоскурская Е. В. Значение и ценность Основного Закона страны в формировании гражданского общества / Е. В. Белоскурская // : Международная научно-практическая конференция «Конституция Российской Федерации – правовая основа устойчивого развития законодательства и российской государственности» (Чувашская Республика г. Чебоксары, 3–4 декабря 2013 г.). – Чебоксары : ЧКИ РУК, 2014. – С. 46–51.

4. Білоскурська О. В. Поняття та юридичні ознаки договору на готельне обслуговування / О. В. Білоскурська, Л. С. Прокопець // Регіонально-кластерна політика у розвитку світової та української економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 24–25 квітня 2014 р.). – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – С. 253–255.

5. Білоскурська О. В. Окремі питання щодо удосконалення механізму охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні / О. В. Білоскурська, Л. С. Прокопець // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 29 листопада 2013 р.). – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2013. – С. 163–164.

6. Білоскурська О. В. Конституційні обов’язки людини і громадянина в структурі Конституції України / О. В. Білоскурська // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дванадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 8–9 листопада 2013 р.). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 11–13.

7. Білоскурська О. В. Додержання Конституції України – основний обов’язок людини та громадянина й одна із передумов належного функціонування суспільства / О. В. Білоскурська // Новітні наукові дослідження держави і права – 2013 : збірник наукових праць / За ред. П. М. Шапірка, О. В. Козаченка, (м. Миколаїв, 20 квітня 2013 р.). – Миколаїв : Іліон, 2013. – С. 23–26.

8. Білоскурська О. В. Верховенство права і законність, як принципи господарського судочинства / О. Білоскурська, Я. Гринюк : міжн. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференція [«Актуальні питання розвитку держави і права: традиції та новації»], (м. Київ, 17 травня 2012 року). – К. : МЮНПІК «Актуальна юриспруденція», 2012. – С. 185–188.

9. Білоскурська О. В. Принцип верховенства права – аксіома сучасного конституціоналізму в Україні / О. В. Білоскурська : міжн. наук. конф. професорсько-викладацького та аспірантського складу [«Правове життя сучасної України», присвячена 15-річчю заснування Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права], (м. Одеса, 20 – 21 квітня 2012 р.). – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 272–274.

10. Білоскурська О. В. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу) / О. В. Білоскурська, Л. С. Прокопець. : Міжнар. наук.-практ. конф. [„Формування мереж прикордонного співробітництва України”], (Чернівці, 12–13 травня 2011 р.). – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – С. 68–69.

11. Білоскурська О. В. Актуальні проблеми коалізійності норм чинного конституційного законодавства / О. В. Білоскурська : міжнар. наук.-практ. конф. [„Актуальні проблеми юридичної науки – 2010”], (Київ, 26 листопада 2010 р.). – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2010. – С.32–34.

12. Білоскурська О. В. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні та їх забезпечення в умовах суспільних змін / О. В. Білоскурська : матеріали всеукр. наук.-прак. конф. [„Особливості розвитку правової держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: проблеми теорії і практики”], (Київ, НАУ, 18 лютого 2010 р.). – К. : Університет „Україна”, 2010. – С. 123–126.

13. Білоскурська О. В. Пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері конституційних обов’язків людини і громадянина в Україні / О. В. Білоскурська // Законодавство України: проблеми та перспективи : [зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф.] / редкол. Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицький, С. В. Бобровник, О. В. Чернецька, О. І. Мацегорін, С. І. Юшина. – К. : Вид-во Європейського університету, 2010. – С. 256–261.

14. Білоскурська О. В. Система конституційних обов’язків людини і громадянина в Україні / О. В. Білоскурська : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [„Держава і право: de lege praeterita, instante, futura”], (Миколаїв, 27–28 листопада 2009 р.). – Миколаїв : Іліон, 2009. – С. 104–105.

15. Білоскурська О. В. Використання методів правового виховання студентів в процесі викладання юридичних дисциплін / О. В. Білоскурська, Л. С. Прокопець : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [“Гуманітарні науки в сучасному негуманітарному ВНЗ”], (Чернівці, 10–11 квітня 2008 р.) / [за ред. С. Д. Абрамовича]. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2008. – С. 113–115.

16. Білоскурська О. В. Взаємозв’язок конституційних прав та обов’язків людини і громадянина в Україні / О. В. Білоскурська // Визначальні тенденції генезису державності і права : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. [“Треті Прибузькі юридичні читання”], (Миколаїв, 23–24 листопада 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад. Микол. навч. центр [та ін.] / [за ред. В. І. Терентьєва, О. В. Козаченка]. – Миколаїв : Вид-во “Іліон”, 2007. – С. 364–366.

17. Білоскурська О. В. Поняття і система конституційного обов’язку додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей / О. В. Білоскурська : зб. тез наук. доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та аспірантів [“Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку”], (Луцьк, 17–18 березня 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – С. 193–194.

18. Белоскурская Е. В. Понятие и структура механизма реализации конституционных обязанностей граждан / Е. В. Белоскурская : матеріали VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. [“Наука і освіта ’2005”], (Дніпропетровськ, 7–21 лютого 2005 р.). Том 48. Право. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – С. 4–6.

19. Білоскурська О. В. Види конституційних обов’язків людини і громадянина в Україні: проблеми класифікації / О. В. Білоскурська : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. [“Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів”], (Київ, 28–29 квітня 2004 р.). Ч.1. / [редкол. : С. А. Єрохін, В. Ф. Погорілко, Я. М. Шевченко та ін.]. – К. : Національна академія управління, 2004. – С. 406–413.

20. Білоскурська О. В. Щодо механізму забезпечення виконання конституційного обов’язку додержуватися Конституції України та законів України / О. В. Білоскурська : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. [“Наука і освіта ’2004”], (Дніпропетровськ, 10–25 лютого 2004 р.). Том 51. Право. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 6–7.

21. Білоскурська О. В. Проблема наукової розробки окремих політичних обов’язків / О. В. Білоскурська : матеріали наук.-практ. конф. [“Проблеми кодифікації законодавства України”], (Київ, 14 травня 2003 р.) / [за заг. ред. В. П. Нагребельного, Н. М. Пархоменко]. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 60–62.

22. Білоскурська О. В. Особливості конституційного обов’язку додержуватися Конституції та законів України / О. В. Білоскурська : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [“Динаміка наукових досліджень ’2003”], (Дніпропетровськ, 20–27 жовтня 2003 р.). Том 2. Право. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2003. – С. 67–68.

23. Білоскурська О. В. Деякі аспекти історії становлення конституційних обов’язків в Україні / О. В. Білоскурська : матеріали ІХ істор.-прав. конф. [“Юридична наука та освіта: історія, сучасність, перспективи”], (Рівне, 6–8 червня 2003 р.). – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 230–233.

24. Білоскурська О. В. Проблема конституційних обов’язків у правовій державі / О. В. Білоскурська : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [“Україна наукова ’2003”], (Дніпропетровськ, 16–20 червня 2003 р.). Том 2. Право. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2003. – С. 35–37.