Список публікацій

Автореферат

1. Ней Н. С. Місце теорії управління в правознавстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 "теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень" / Ней Наталія С. – Київ, 2006. – 23 с.

Дисертація

1. Ней Н. С. Теорія управління та її місце в системі юридичних наук : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Ней Наталія Сергіївна – Чернівці, 2004. – 215 с.

Наукові статті

1. Ней Н.С. Радянська доктрина науки теорії управління та її значення для сучасної науки теорії управління. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.121: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2001. – С.75-78.

2. Ней Н.С. Актуальні питання розвитку теорії управління як юридичної науки. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.131: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2002. – С.62-68.

3. Ней Н.С. Особливості понятійного апарату теорії управління // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.172. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С.52-55.

4. Ней Н.С. Системний та діалектичний методи пізнання управлінських властивостей права // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. -180. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С.25-30.

5. Ней Н.С. Співвідношення теорії управління та теорії держави і права // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.200. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 9-12.

6. Ней Н.С. Базові категорії теорії управління // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса: Юридична література, 2003. – Вип.18. – С.393-399.

7. Ней Н.С. Об’єкт теорії управління // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.212. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С.5-9.

8. Ней Н.С. Теорія управління та її місце в системі юридичних наук // Право України. – 2004. - №12. – С.28-32.

9. Ней Н.С. Співвідношення теорії управління та теорії држави і права // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.253. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 21-24.

10. Ней Н.С. Юридичний механізм реалізації управлінської підфункції права – необхідний елемент буття права як самостійного соціального феномена // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.286. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 14-19.

11. Ней Н.С. Системно-функціональний підхід до розуміння держави // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.365. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 21-24.

12. Ней Н.С. Методологія теорії управління // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.385. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 5-11.

13. Ней Н.С. Співвідношення теорії управління з галузевими юридичними науками // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.402. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 5-11.

14. Федорук Н.С. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.518. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 90-92.

15. Ней Н.С. Місце теорії управлівння в правознавстві: Монографія - Чернівці: Рута, 2007. – 244с.

Тези конференцій

1. Ней Н.С. Про юридичну науку теорії управління // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету ім.. Ю. Федьковича. Випуск 3. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 161-163.

2. Ней Н.С. Особливості застосування категорії “державне управління” в сучасній юридичній науці та законодавстві // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск 1. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів „Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених”. – Хмельницький, 2002. – С. 187-188.

3. Ней Н.С. Об’єкт теорії управління // Матеріали VI наукової конференції „Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи” надруковані в Науковому збірнику ЮІ ТАНГ “Актуальні проблеми правознавства”. – Тернопіль, 2004. – С. 82-84.

4. Ней Н.С. Предмет теорії управління. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів”, м. Київ, 28-29 квітня 2004р.

5. Ней Н.С. Соціолого-позитивістський підхід до розуміння управлінських аспектів реалізації регулятивної функції права // Матеріали ХІІІ історико-правовій конференції „Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти”, м.Чернівці, 20-22 травня 2005р. - Чернівці: Рута, 2005. – С. 275-284.

6. Ней Н.С. Співвідношення теорії управління та теорії держави і права // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Випуск 4-5. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 46-49.

7. Ней Н.С. Позитивістський підхід до розуміння управлінських аспектів реалізації регулятивної функції права. // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Випуск 4-5. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 50-54.

8. Ней Н.С. Частнонаучные категории теории управления: теоретическое значение и перспективы применения в законодательстве // Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международного «круглого стола» (Черновцы, 21-23 сентября 2006 года). - Нижний Новгород: Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр «Юридическая техника», 2007. – С.397-406.

9. Федорук Н.С. Система адміністративного права України: необхідність уточнення змісту // Правова політика Української держави: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного Університету імені Василя Стефаника. Том 2. / 19-20 лютого 2010 року – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний Університет імені Василя Стефаника, 2010. – С.53-55.

10. Федорук Н.С. Природа адміністративного права України: необхідність трансформації сприйняття // Інновації в юридичній освіті: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки. - Т. 1. / 21 травня 2015 року - Київ, Національний авіаційний університет, 2015. – С.139-141.

Навчально-методичні посібники

1. Перепелюк В.Г., Ней Н.С. Адміністративно-правова відповідальність: Програма курсу. – Чернівці: Рута, 2003. – 52с.

2. Ней Н.С., Хохуляк В.В. Адміністративне право України (Загальна частина). Плани семінарських занять. - Чернівці: Рута, 2005. – 24с.

3. Ней Н.С. Теорія управління. Програма спецкурсу. - Чернівці: Рута, 2005. – 24с.

4. Ней Н.С. Теорія компетенції. Програма спецкурсу. - Чернівці: Рута, 2005. – 24с.

5. Ней Н.С. Актуальні проблеми адміністративного права. Програма спецкурсу. - Чернівці: Рута, 2007. – 20с.

6. Ней Н.С. Адміністративне право України. Навчальна програма дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). - Чернівці: Рута, 2007. – 40с.

7. Ней Н.С. Проходження практики студентами юридичного факультету. Методичні рекомендації. - Чернівці: Рута, 2007. – 44с.

8. Федорук Н.С. Адміністративне право України (загальна частина). Навчальний посібник. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2010. – 288 с.

9. Федорук Н.С. Адміністративне право України (загальна частина). Навчальний посібник. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2013. – 296 с.

10. Адміністративне право: метод. реком. до курсу / Уклад. Ковбас І.В., Федорук Н.С., – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2014. – 61 с.

11. Ковбас Ігор Васильович, Федорук Наталія Сергіївна Адміністритвне право України. Конспект лекцій. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015. – 160 с.