Список публікацій

Статті

1. Худик А.М. Конституція України та європейські конституційні підходи до регулювання публічних фінансів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 427: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2007. – с. 43-46.

2. Худик А.М. Конституціоналізація публічних фінансів як засіб оптимізації системи фінансового права // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 435: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2008. – с. 28-32.

3. Худик А.М. Поняття та форми конституціоналізації правового регулювання публічних фінансів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 474: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2008. – с. 100-104.

4. Худик А.М. Поняття та місце правових позицій у структурі актів Конституційного Суду України // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 489: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – с. 37-42.

5. Худик А.М. Офіційна конституційна доктрина фінансового права // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 492: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – с. 105-110.

6. Худик А.М. Податок як об’єкт конституційного регулювання // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 525: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – с. 84 – 88.

7. Худик А.М. Предмет сучасної постсоціалістичної конституції// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 559: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2011. –124 с. – с. 39-43.

8. Худик А.В. Конституційна природа закону про Державний бюджет України // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 597: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2011. – с. 95-100.

9. Худик А.М. Правове регулювання публічних фінансів в конституціях інструментальної ліберально-капіталістичної асоціальної моделі обмежено демократичного характеру // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 618: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – с. 102-107.

10. Худик А.М. Публічні фінанси як об’єкт правового регулювання конституцій інструментальної із соціальними елементами ліберально-капіталістичної моделі // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 636: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – с. 111-117.

11. Худик А.М. Конституціоналізація публічних фінансів: зародження ідеї // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 714: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С.109-114.

12. Худик А.М. Конституціоналізація публічних фінансів: соціалістична модель // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 728: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2014. – С.110-115.

Тези доповідей

1. Худик А.М. Конституція України як фундамент системи фінансового права / Система фінансового права: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (27-28 травня 2009 р. Одеська національна юридична академія). – Одеса: Фенікс, 2009. – с. 128 – 133.

2. Худик А.М. Роль та значення правових позицій Конституційного Суду України у механізмі захисту прав людини (на прикладі правових позицій з питань податків і бюджету / Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти [Текст]: збірник тез доповідей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (11-12 грудня 2009 року) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – с. 327 – 329.

3. Худик А.М. Проблема врахування приватного інтересу в сфері правового регулювання публічних фінансів (конституційно-правовий аспект) / Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 13 березня 2010 року: у 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація “Істина”, 2010. – Ч. 1. – с. 74-75.

4. Худик А.М. Податок як об’єкт конституційного регулювання постсоціалістичних конституцій / Сучасне міжнародне та вітчизняне право як регулятор суспільних відносин: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 7-8 жовтня 2010 р.): у 3-х частинах. – Одеса: ГО “Причорноморська фундація права”, 2010. – ч. 3. – с. 67-69.

5. Худик А.М. Конституційні обмеження права парламентської ініціативи у законодавчому регулюванні публічних фінансів: конституційний досвід європейських країн / Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка, М.Б. Бучка; упор. О.В. Кресін. – К.: Логос, 2010. – С.338–340.

6. Худик А.М. Конституція – основне джерело фінансового права / Теорія та практика сучасного права: вектори розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 16-17 березня 2011 року. – Київ: у 3 томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2011. – Т. 2. – 124 с. – с. 115 – 118.

7. Худик А.М. Місце фінансово-правових норм в структурі сучасного конституційного тексту / Актуальні питання сучасної юридичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 11-12 червня 2011 року. – у 2-х томах. – Х.: ГО “Асоціація аспірантів-юристів”, 2011. – т.1. – 108 с. – с. 104-106.

8. Худик А.М. Публічні фінанси як об’єкт конституційного регулювання / Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин [Тези]: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 червня 2011 року) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – м. Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 255 с. – с. 88-91.

9. Худик А.М. Конституційна природа фінансового права (феноменологічний аспект) / Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права: Матеріали 4-ї Міжн. наук.-теорет. конф. (Чернівці, 27-29 травня 2011 року.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 816 с. – с. 251-268.

10. Худик А.М. Конституційні норми про права та свободи людини і громадянина як базові конституційні основи правового регулювання публічних фінансів / Літні наукові читання – Частина І (Економічні науки, Філологічні науки, Юридичні науки): Міжнародна конференція, м. Київ, 31 серпня 2013 р. – С. 94-98.

11. Худык А.М. Верховная Рада Украины как субъект финансового права // Научные труды по финансовому праву: субъекты финансового права: Материалы Третьей международной научно-теоретической конференция “Худяковские чтения по финансовому праву” (Алматы, 7 декабря 2012 г.). – Алматы: ТОО “Налоговый эксперт”, 2013 – Вып. 3. – 284 с. – С. 197-205.

12. Худик А.М. Правове регулювання публічних фінансів у конституціях соціально-інструментальної демократичної конституційної моделі / Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie “Pravna veda a prax v tretom tisicroci” / 27.-28. februar 2015.

13. Khudyk Andrii. Constitualization of public finances: Ukrainian model // Mrkyvka, Petr (ed.) System of Financial Law: System of Financial Law. General Part: Conference Proceedings. 1st ed. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015, pp. 224-241.

14. Худик А. М. Природа та властивості суспільних благ / Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie PRAVNA VEDA A PRAX: VYZVY MODERNYCH EUROPSKYCH INTEGRACNYCH PROCESOV /27. – 28. novembra 2015/ - p. 71-74.