Список публікацій

Підручники, тексти лекцій та науково-методичні видання

1. Ковбас І.В., Правове регулювання публічних послуг: Метод. Вказівки до семінарських занять. – Чернівці: Чернівецький нац .ун-т, 2013. – 48 с.

2. Ковбас І.В., Торончук І.Ж., Адміністрування податків: метод. реком. до курсу. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 55 с.

3. Ковбас І.В., Федорук Н.С., Адміністративне право: метод. реком. до курсу. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 72 с.

4. Ковбас І.В., Федорук Н.С., Конспект лекцій Адміністративне право. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 160 с.

Автореферат кандидатської дисертації

Ковбас І. В. Публічно-владні послуги як засіб забезпечення державою реалізації прав людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 "адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / Ковбас Ігор Васильович – Ірпінь, 2011. – 25 с.

Статті у фахових виданнях

1. Ковбас І.В. Щодо поняття адміністративних послуг // Підприємництво, господарство і право. – 2007.- №. 3

2. Ковбас І.В. Історія виникнення, становлення та розвитку діяльності з надання послуг суб’єктами, наділеними публічно – владними повноваженнями // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2008.- В. 474.

3. Ковбас І.В. Дефінітивно – сутнісний аналіз публічно - владних послуг // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2008.- В. 478.

4. Ковбас І.В. Підстави надання публічно – владних послуг певних видів // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2009.- В. 492.

5. Коваль М., Ковбас І. Правове регулювання організаційно-управлінських відносин при наданні публічно-владних послуг // Юридична Україна. – 2010.- №. 8

6. Ковбас І.В. Надання публічно-владних послуг як основна форма життєдіяльності демократичної, правової, соціальної держави // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2011.- В. 559.

7. Ковбас І.В., Друцул Т.І. Особливості системи органів публічної адміністрації в контексті оновленого законодавства // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2012.- В. 628.

8. Ковбас І.В., Друцул Т.І. Завдання та функції, як необхідні складові адміністративно-правового статусу органів публічної адміністрації // Фаховий збірник наукових статей «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України». – 2012.- В. ХХІХ.

9. Ковбас І.В. Зарубіжний досвід щодо діяльності із надання публічних послуг та їх впровадження в Україні // Фаховий збірник наукових статей «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України». – 2013.- В.ХХХ.

10. Ковбас І.В. Щодо функцій органів місцевого самоврядування як суб'єктів адміністративного права // Юридичний електронний науковий журнал. - 2015. - № 2. - С. 135-138.

11. Ковбас І.В. Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність громадян // Науково-інформаційний вісник Ів.-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. - 2015. - № 11. - С. 74-78.

12. Ковбас І., Боднар С. Адміністративні послуги: поняття та порядок їх надання органами публічної адміністрації // Visegrad Journal on Human Rights. - 2016. - № 1. - С. 96-102.

Тези доповідей

1. Ковбас І.В. До проблеми розгляду адміністративними судами справ з надання неякісних адміністративних послуг// Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції «Українське правосуддя здобутки та перспективи» м. Чернівці 16 травня 2008р.

2. Ковбас І.В. Досвід зарубіжних країн щодо використання публічних послуг та його впровадження в Україні. Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції «Реформування сучасної правової системи» м. Донецьк 10 - 11 квітня 2009р.

3. Ковбас І.В. Етапи становлення та проблеми популяризації адміністративної юстиції як інструмента захисту прав і законних інтересів громадян // Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції «Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні» м. Івано – Франківськ 23 – 24 квітня 2009р.

4. Ковбас І.В. До питання про адміністративний судовий захист права особи на отримання адміністративних послуг // Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції «Незалежний суд – гарантія захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина» м. Чернівці 30 травня 2009р.

5. Ковбас І.В. Дефінітивно – сутнісний аналіз публічно – владних послуг // Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні» м. Львів 25 вересня 2009р.

6. Ковбас І.В. Підстави надання самоврядних (громадських) публічно – владних послуг// Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції «Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні» м. Івано – Франківськ 23 квітня 2010р.

7. Ковбас І.В. Аналіз сучасного стану надання публічних послуг / І.В. Ковбас // Громадянське суспільство: емерджентність взаємозв’язків його підсистем: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Чернівецька філія МАУП. – Чернівці, 2011 – С. 284- 286.

8. Ковбас І.В. Щодо поняття та сутності системи органів публічної адміністрації. Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції «Роль права та закону у сучасному суспільстві» м. Київ 27 вересня 2012р.

9. Ковбас І.В. Сучасні адміністративно-правові підходи до визначення понять «місцеве самоврядування» та «орган місцевого самоврядування» / І.В. Ковбас // Апріорність політичної, правової та соціально-економічної свободи і компетенції – як стратегія розвитку громадянського суспільства: Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Чернівецька філія МАУП. – Чернівці, 24 березня 2014 – С. 115- 119.

10. Ковбас І.В. Щодо європейських принципів місцевого самоврядування та проблеми їх законодавчого закріплення в Україні / І.В. Ковбас // Pravna veda a prax: vyzvy modernych europskych integracnych procesov: Zbornik prispevkov z medzinarodnejvedeckej konferencie. Paneuropska vysoka skola, Fakulta prava. – Bratislava, 27-28 novembra, 2015. – S. 135-138.