Список публікацій

Автореферат

1. Кондратьєва К. А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.06 "земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право" / Кондратьєва Катерина Андріївна – Київ, 2013. – 18 с.

Дисертація

1. Кондратьєва К. А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : дис. канд. юр. наук : 12.00.06 / Кондратьєва Катерина Андріївна – Київ, 2013. – 217 с.

Наукові статті та тези доповідей

1. Кондратьєва К.А. Коментар до статей 16 та 17 Кодексу України про надра // Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / Г.І. Балюк, А.П. Гетьман, Н.Р. Малишева [та ін.]; за ред. Г.І. Балюк. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – С. 80-99.

2. Кондратьєва К.А. Проблеми систематизації законодавства України щодо регулювання екологічної безпеки при поводженні з пестицидами у сфері сільськогосподарського виробництва / К.А. Кондратьєва // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України: збірник наукових праць Круглого столу (18 березня 2011 р.). – К.: ВГЛ «Обрії», 2011. – С. 192-197.

3. Кондратьєва К.А. Правове регулювання екологічної безпеки в Україні щодо впливу викидів автомобільного транспорту на продукцію рослинництва / К.А. Кондратьєва // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, докторантів та молодих вчених (21 квітня 2011 р.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 332.

4. Кондратьєва К.А. Актуальні дослідження у галузі правового регулювання екологічної безпеки в сільському господарстві / К.А. Кондратьєва // Юридична Україна. – 2011. – № 7. – С. 37-41.

5. Кондратьєва К.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності тваринницьких комплексів в Україні / К.А. Кондратьєва // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки, 2011. – Вип. 54. – С. 476-481.

6. Кондратьєва К.А. Правове регулювання екологічної безпеки у сфері поводження з пестицидами в сільському господарстві України / К.А. Кондратьєва // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 260-264.

7. Кондратьєва К.А. Юридична природа сертифікації щодо забезпечення екологічної безпеки у сфері сільськогосподарського виробництва в Україні / К.А. Кондратьєва // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції у 2-х частинах (19-20 травня 2012 р.). – Суми: ТОВ «Друкарський дім «ПАПІРУС», 2012. – Частина 1. – С. 394-396.

8. Кондратьєва К.А. Інституційно-правова складова забезпечення екологічної безпечності сільськогосподарської продукції в Україні / К.А. Кондратьєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – № 92. – С. 69-72.

9. Кондратьева Е.А. Правовые проблемы контроля за экологически безопасным применением пестицидов в сфере сельскохозяйственного производства в Украине / Е.А. Кондратьева // Современное общество, глобализация и право: материалы международной конференции (12-13 октября 2012 г.). – Санкт-Петербург, Фонд развития юридической науки, 2012. – С. 138-142.

10. Кондратьєва К.А. Екологічний ризик в сфері сільськогосподарського виробництва: юридичне поняття та ознаки: матеріали круглого столу / К.А. Кондратьєва // Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: збірник наукових праць Круглого столу (19 жовтня 2012 р.) / за ред. Г.І. Балюк, М.В. Краснової, А.М. Мірошниченка, В.В. Носіка. – 2012. – С. 58-63 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://law.univ.kiev.ua/images/stories/Lit/kaf-zemel/2012-round-table.pdf

11. Кондратьева Е.А. Проблемы правовой охраны окружающей среды при размещении животноводческих комплексов в Украине / Е.А. Кондратьева // Правовые проблемы предупреждения негативных воздействий на окружающую среду: сборник материалов круглого стола, посвященного памяти доктора юридических наук, профессора Хаджиева Анвара Хаджиевича (27 ноября 2012 г.). – Астана: ТОО «Мастер ПО», 2012. – С. 127-130.

12. Кондратьева Е.А. Правовое обеспечение экологической безопасности при использовании химических веществ в сельскохозяйственном производстве в Украине / Е.А. Кондратьева // Право и политика. – Бишкек, Кыргызская республика, 2012. – № 2. – С. 206-210.

13. Кондратьєва К.А. Юридичне поняття та особливості екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва / К.А. Кондратьєва // Юридична Україна. – 2012. – № 12. – С. 85-89.

14. Кондратьева Е.А. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха вблизи животноводческих комплексов в Украине / Е.А. Кондратьева // Современные тенденции правового регулирования экологических отношений : материалы междунар. науч.-практ. конф., / редкол.: С.А. Балашенко (отв. ред.) [и др.]. (г. Минск, 26–27 апреля 2013 г.) – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 145-148.

15. Кондратьєва К.А. Правові проблеми контролю за охороною земель при застосуванні пестицидів за законодавством України / К.А. Кондратьєва // Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17-18 травня 2013 р.). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 50-52.

16. Кондратьєва К.А. Правові проблеми контролю за охороною земель від забруднення пестицидами за законодавством України / К.А. Кондратьєва // «Сучасні досягнення наук земельного, аграрного та екологічного права»: матеріали круглого столу, присвяченого пам’яті проф. Ю.О. Вовка (24 травня 2013 р.). – Харків. – С. 144-146.

17. Козмуляк К.А. Правове регулювання екологічної безпечності кормів у тваринництві за законодавством України / К.А. Козмуляк // Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні: матеріали науково-практичного Круглого столу / ред. кол. М.В. Краснова [та ін.]; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (28 березня 2014 р.) – Чернівці: Кондратьєв А.В., 2014. – С. 105-108.

18. Козмуляк К.А. Правове регулювання економічного стимулювання виробництва екологічно-безпечної продукції рослинництва в Україні // Правова політика в Україні: питання теорії та практики: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 жовтня 2014 року): в 2 т. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – Т. 1. – С.191-194.

19. Козмуляк К.А. «Правове регулювання економічного стимулювання виробництва екологічно-безпечної продукції тваринництва в Україні» // Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 5 грудня 2014 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2014. - С. 197-200.

20. Козмуляк К.А. Правове регулювання економічного стимулювання ведення екологічно-безпечного рослинництва в Україні // Юридична Україна. -2014. - №11. - С. 90-95.