Список публікацій

Наукові статті у фахових виданнях

1. Нестеренко Л.Б. Державний кредит як засіб задоволення надзвичайних витрат держави в ХІХ ст. / Л.Б. Нестеренко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 253: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 13-16.

2. Нестеренко Л.Б. Початковий етап становлення фінансового контролю як інституту фінансового права / Л.Б. Нестеренко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 273: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 29-33.

3. Нестеренко Л.Б. Державні видатки як інститут фінансового права в ХІХ ст. – на початку ХХ ст. / Л.Б. Нестеренко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 306: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 18-23.

4. Нестеренко Л.Б. Розвиток науки фінансового права в Київському університеті Святого Володимира / Л.Б. Нестеренко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 765: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2015. – С. 31-34.

Матеріали конференцій

1. Нестеренко Л.Б. Взаємозв’язок науки фінансового права і правової практики / Л.Б. Нестеренко // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи: VI наук. конф., 16 квітня 2004 р.: тези доповідей. - Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2004.

2. Нестеренко Л.Б. Некоторые исторические аспекты формирования финансово-правовой доктрины Украины / Л.Б. Нестеренко // Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства: международная научная конференция, 22-24 сентября 2003г.: сборник научных докладов и сообщений. Выпуск 2. – Черновцы: Рута, 2003. – С. 64-71.

3. Нестеренко Л.Б. Взаємозв’язок науки фінансового права та фінансової науки в період їх становлення / Л.Б. Нестеренко // Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти: ХІІІ історико-правова конференція, 20-22 травня 2005 р.: тези доповідей: – Чернівці: Рута, 2005. – С. 371-375.

4. Нестеренко Л.Б. Нариси історії вчення про бюджет (ХІХ ст.) / Л.Б. Нестеренко // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Вип. 4-5. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 116-118.

5. Нестеренко Л.Б. Деякі аспекти вчення про податки в ХІХ ст. / Л.Б. Нестеренко // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Вип. 4-5. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 119-122.

6. Нестеренко Л. Б. Деякі аспекти теорії кредиту в Україні в 19 столітті / Л.Б. Нестеренко // Другі юридичні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня 2005 р.: До 170-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права; редкол. В. П. Андрущенко (голова) [та ін.]. - Київ : НПУ, 2005. - 712 с. - 492-494.

7. Нестеренко Л.Б. Творча спадщина наукової школи з фінансового права Новоросійського університету (кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст.) / Л.Б. Нестеренко // Регіональні аспекти історико-правових досліджень: ХVІІ міжнародна історико-правова конференція: тези доповідей. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2008. – С. 331-336.

8. Нестеренко Л.Б. Фінансово-правові дослідження в Новоросійському університеті (кінець ХІХ ст. - початок ХХ ст.) / Л.Б. Нестеренко // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин» (10-11 червня 2011 р.): тези доповідей. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – С. 24-27.

9. Нестеренко Л.Б. Вплив Євгена Ерліха на формування соціологічних поглядів Йозефа Алоїза Шумпетера / Л.Б. Нестеренко // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Випуск 6. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – С.113-114.