Список публікацій

Автореферат

1. Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. юр. наук : спец. 12.00.01 "теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень" / Подорожна Т. С. – Київ, 2009. – 16 с.

1. Подорожна Т.С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юр. наук : спец. 12.00.01, 12.00.02 "теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень" / Подорожна Т. С. – Київ, 2017. – 43 с.

Монографії, розділи у монографіях

1. Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції : поняття, структура, функції: монографія. – Львів: ПАІС, 2009. – 196 с.

2. Подорожна Т.С. Теоретико-прикладні засади конституціоналізації правової системи та модернізації Конституції України : монографія. – Львів : ПАІС, 2014. – 308 с.

3. Подорожна Т.С. Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України: монографія [наук. ред. Ю.С. Шемшученко, відп. ред. Н.М. Пархоменко]. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2013. – 308 с. (у співавторстві – підрозділ 1.2. Основні засади теорії конституціоналізації вітчизняного законодавства. – С. 25-40).

4. Подорожна Т.С. Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму: монографія / [Шемшученко Ю. С., Батанов О. В., Крусян А. Р. та ін.] ; наук. ред. Ю. С. Шемшученко, відп. ред. Н. М. Пархоменко. — К. : Вид-во «Юридична думка», 2014. — 262 с. (у співавторстві – підрозділ 1.2. Теоретико-методологічні проблеми оновлення Конституції України та національного законодавства в контексті асоціації України з Європейським Союзом. – С. 42-65).

Статті у фахових виданнях

1. Подорожна Т.С. Обеспечение стабильного правопорядка в государстве посредством конституционализации правовой системы // Международная научно-практическая конференция «Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы», 28-29 марта 2014 г. / орг. ком.: Бужор В. [и др.]. – Кишинев: Julian, 2014 (Tipogr. «Cttatea de Sus». – C. 83-85.

2. Подорожна Т.С. Права людини – основа розвитку демократичної, соціальної, правової держави // Medzinarodna vedecka konferencia «Prava a slobody cloveka a obcana: mechanizmus ich implementacie a ochrany roznych oblastiach prava» Bratislava, Slovenska republika 19-20 septembra 2014 r. – С. 227-230.

3. Подорожна Т.С. Співвідношення бюджетного права з іншими інститутами фінансового права. // Materials of international scientifically-practical conference “The Science: theory and practice. Vol 20. Economic sciences. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o.; Prague, Czechif – Dnepropetrovsk, Ukraine – Belgorod, Russian, 2005. – 83 p. (с. 11-15.)

4. Познякова Т.С. Бюджетно-правові поняття: теоретико-правовий аспект // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. 2003. - № 2 (6). – с. 106-109.

5. Познякова Т.С. Питання співвідношення категорій і понять бюджетного права України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. № 3-4 (7-8). – 2003. - 450 с. (с.181-185)

6. Познякова Т.С. Розвиток понятійно-категорійного апарату бюджетного права в сучасних умовах // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 172. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – 124 с. (с.92-94).

7. Познякова Т.С. Понятійно-категорійний апарат бюджетного права // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 200: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – 124 с. (с.94-98).

8. Познякова Т.С. Характерні риси та особливості понятійно-категорійного апарату бюджетного права // Підприємництво, господарство і право. № 11. - 2003. (с. 57-60).

9. Познякова Т.С. Процесуальні норми бюджетного права // Підприємництво, господарство і право. - № 5. 2004. (с. 74-76).

10. Познякова Т.С. Теоретичні аспекти поняття норми бюджетного права України // Підприємництво, господарство і право. - № 8. 2004. (с.75-77).

11. Познякова Т.С. Джерела бюджетного права України // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 227: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – 124 с. (c. 67-72).

12. Познякова Т.С. Принципи бюджетного права як його джерело // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 236: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – 124 с. (с.91-95).

13. Подорожна Т.С. Нормативно-правові акти як джерело бюджетного права // Підприємництво, господарство і право. 2005 р. № 9. (с. 30-33).

14. Подорожна Т.С. Правове виховання студентської молоді // Наука і методика: Збірник науково-методичних праць / Редкол.: Т.Д. Іщенко (гол. ред.) та ін. – К.: Аграрна освіта, 2007. – Вип. 12. – С. 38-42.

15. Подорожна Т.С. Подорожна Т. С. Методика вивчення правознавства // Наука і методика: Збірник науково-методичних праць / Редкол.: Т.Д. Іщенко (гол. ред.) та ін. – К.: Аграрна освіта, 2008. – Вип. 15. – С. 64-67.

16. Подорожна Т. С. Законодавчі дефініції: історичний аспект // Підприємництво, господарство і право. 2008 р. № 8 (с. 75-77).

17. Подорожна Т. С. Правова природа законодавчих дефініцій // Підприємництво, господарство і право., 2008. - № 7. – С. 68-70.

18. Подорожна Т. С. Співвідношення законодавчих дефініцій із нормами права // Підприємництво, господарство і право. 2008 р. № 6 (с. 99-101).

19. Подорожна Т. С. Формально-логічні підстави для формування законодавчих дефініцій // Часопис Хмельницького університету управління та права. Університетські наукові записки. - № 3 (27) . – 2008. – с. 22-25.

20. Подорожна Т. С. Правила побудови законодавчих дефініцій: логіко-теоретичні закономірності // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. № 4 (28).– 2008. – С. 26-29.

21. Подорожна Т. С. Дефінована термінологія сучасного українського законодавства: теоретичний аспект // Часопис Київського університету права, 2008.

22. Подорожна Т. С. Логіко-функціональні аспекти розташування законодавчих дефініцій у тексті закону // Держава і право, 2008.

23. Подорожна Т. С. Лінгвістичні підстави для формування законодавчих дефініцій // Вісник МНТУ ім. Ю. БУГАЯ. Збірник наукових праць, 2008. – С. 77-80.

24. Подорожна Т. С. Дефініція поняття «бюджетний процес» // Вісник МНТУ ім. Ю. БУГАЯ. Збірник наукових праць, 2008.

25. Подорожна Т. С. Законодавчі дефініції як засоби забезпечення однозначного тлумачення та застосування закону // Підприємництво, господарство і право. - 2008 р. - № 9. - с. 10-13.

26. Подорожна Т. С. Законодавчі дефініції як засіб оптимізації правових режимів // Підприємництво, господарство і право. - 2008 р. - № 10 - с. 79-81.

27. Подорожна Т. С. Законодавчі дефініції як різновид тлумачення: теоретико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. - 2008 р. - № 11 - с. 133-136.

28. Подорожна Т. С. Юридична галузева специфіка законодавчих дефініцій // Держава і право. – 2008. - № 57.

29. Подорожна Т. С. Динаміка дефінітивних норм у процесі правозастосування: кримінальне право // Часопис Київського університету права. – 2008. - № 64.

30. Подорожна Т. С. Дефініція поняття «бюджетний процес» // Вісник МНТУ. Збірник наукових праць. - № 3. - 2009. – С. 115-120.

31. Подорожна Т. С. Шляхи підвищення ефективності використання законодавчих дефініцій // Підприєм, господ і право. - № 10. - 2010. – С. 118-120.

32. Подорожна Т. С. Дефінітивна специфіка конституції як основного закону держави // Підприємництво господарство і право. - № 11. – 2010. – С. 39-42.

33. Подорожна Т. С. Дефінітивні проблеми нормотворення (на прикладі норм цивільного права) // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. - № 4 (36). – С. 53-56.

34. Подорожна Т. С. Особливості тлумачення норм права за допомогою законодавчих дефініцій // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. - № 3 (35). – С. 13-17.

35. Подорожна Т. С. Етапи новітнього конституційного процесу в Україні // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 55. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – с. 172-177.

36. Подорожна Т. С. Конституційна Асамблея – шлях до модернізації держави // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 56. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – с. 174-178.

37. Подорожна Т. С. Основні елементи конституціоналізму в контексті правових позицій Конституційного Суду України // Публічне право. № 3 (7). – 2012. – С. 28-33.

38. Подорожна Т. С. Конституційний процес та сучасна світова конституційна практика: порівняльно-правове дослідження: // Порівняльно-правові дослідження. – 2012. - № 1-2. – С. 139-145.

39. Кресіна І. О., Подорожна Т. С. Історія українського конституційного процесу: етапи роботи над основним законом (рецензія на монографію В. М. Шаповала) // Право України. - № 6. - 2012. – С. 404-406.

40. Подорожна Т. С. Конституційно-правові поняття в системі понятійно-категоріального апарату конституційного права // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 57. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – с. 112-116.

41. Подорожна Т. С. Необхідність теоретичного дослідження поняття «конституційний процес» в конституційному праві: загальні питання // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 58. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – с. 144-148.

42. Подорожна Т. С. Використання порівняльного методу в дослідженні явищ конституційно-правової дійсності // Підприємництво, господарство і право. - № 11. – 2012. – С. 10-13.

43. Подорожна Т. С. Конституційно-правові категорії в системі понятійно-категоріального апарату конституційного права // Підприємництво, господарство і право. - № 12. – 2012. – С. 16-19.

44. Подорожна Т. С. Місце і роль порівняльного методу в методології конституційного процесу // Часопис Київського університету права. - № 3. – 2012. – С. 108-112.

45. Подорожна Т. С. Формування теорії конституціоналізму через призму правових позицій Конституційного Суду України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний редактор М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 4. – С. 110-118.Переглянути pdf

46. Подорожна Т. С. Динаміка законодавчих дефініцій в процесі правозастосування: теоретичні аспекти // Підприємництво, господарство і право. - № 2. – 2013. – С. 3-6.

47. Подорожна Т. С. Конституційно-правові проблеми удосконалення механізму державної влади: світовий досвід // Публічне право. - № 1 (9). – 2013. – С. 32-37.

48. Подорожна Т. С. Аналіз способів застосування порівняльного методу в дослідженні явищ конституційно-правової дійсності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний редактор М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 1. – С. 84-88.

49. Подорожна Т. С. Особливості дефініцій в конституційному праві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний редактор М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 2. – С. 57-66.

50. Подорожна Т. С. Деякі питання створення Конституційної Асамблеї в Україні: світовий досвід // Порівняльне правознавство: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. Ю.С. Шемшученка, В.П. Тихого, М.М. Цимбалюка, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 620 с. (с. 421-424).

51. Подорожна Т. С. Конституція України як результат політичного процесу // Новітні наукові дослідження держави і права – 2012: збірник наукових праць / За ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2012. – 574 с. (с. 109-112).

52. Подорожна Т. С. Етапи роботи над Основним законом // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮФ ТНЕУ. / редкол.: М.О. Баймуратов та ін. – Тернопіль: Астон, 2012. – 300 с. (с. 101-104).

53. Подорожна Т. С. Практична значущість конституційних засад у правовій системі держави // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Право. Випуск 22. Ч.1. Том 2. – 2013. - С. 108-112.

54. Подорожна Т. С. Загально-теоретичні аспекти конституціоналізації правової системи України: постановка проблеми // Публічне право. – 2013. - № 3 (11). – С. 277-286.

55. Подорожна Т. С. Верховенство Конституції України та конституціоналізація правової системи: діалектика співвідношення // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2013. - № 6/1. – Т. 1. - С. 115-118.

56. Подорожна Т. С. Особливості використання порівняльно-правового методу в дослідженні правової системи України // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. - № 2. – С. 46-48.

57. Подорожна Т. С. Верховенство Конституції у правовій системі держави: теоретичні аспекти // Підприємництво, господарство і право. - № 12. – 2013. – С. 72-75.

58. Подорожна Т. С. Конституційні проблеми, що супроводжують розвиток сучасної правової системи України // Право і суспільство. – 2014. - № 1-2. – С. 38-42.

59. Подорожна Т. С. Механізм конституціоналізації правового порядку: елементний склад // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія. – 2014. – Випуск № 1. – С. 72-80.

60. Подорожна Т. С. Конституціоналізація правового порядку через призму верховенства Конституції // Право України. – 2014. - № 3. – С. 180-188.

61. Подорожна Т. С. Вплив концепції верховенства Конституції на теорію конституціоналізму як необхідна умова забезпечення правопорядку в державі // Юридичний електронний журнал. – 2014. - № 2. – С. 36-38.

62. Подорожна Т. С. Дотримання принципу конституційності – основа розвитку правової системи // Юридичний вісник. - № 1. – 2014. – С. 6-10.

63. Подорожна Т. С. Конституціоналізація правової системи в контексті діяльності Конституційного Суду України // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. – 2014. – Випуск 72. - С. 28-33.

64. Подорожна Т. С. Правова реформа як форма проведення модернізації правової системи України // Віче. – 2014. - № 14. – С. 17-20.

65. Подорожна Т. С. Конституція України – правова основа становлення громадянського суспільства // Громадянське суспільство і право. – 2014. - № 6. – С. 26-39.

66. Подорожна Т. С. Імплементація норм Європейського Союзу в правопорядок України: економічні та соціальні аспекти // Альманах міжнародного права. – 2014. – № 6. – С. 10–16.

68. Подорожна Т. С. Концепція конституціоналізації вітчизняного законодавства: постановка проблеми // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2014. – Випуск 728. Правознавство. – С. 59-63.

69. Подорожна Т. С. Взаємозв’язок конституційного права з іншими галузями публічного права // Публічне право. – 2014. - № 3 (15). – С. 30-36.

70. Подорожна Т. С. Інтеграція положень права ЄС в правопорядок України: модернізація окремих інститутів вітчизняного права // Публічне право. – 2015. - № 1 – С. 35-41.

71. Подорожна Т. С. Проблеми оновлення Конституції України та національного законодавства в контексті асоціації України з Європейським Союзом // Віче. – 2015. - № 3. – С. 27-30.

72. Подорожна Т. С. Зміни в методиці викладання конституційного права в умовах конституційної модернізації та формування нового правового порядку в Україні // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2014. - № 4 (1). – С. 65-70.

73. Подорожна Т. С. Конституція як структурний елемент правової системи у матеріальному та формальному значеннях // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – Том XIV. – 2014. – С. 355–364.

74. Подорожна Т. С. Формування єдиного правопорядку в Україні у світлі глобалізаційних процесів та забезпечення національної безпеки // Науковий вісник Херсонського державного ун-ту. Серія: Юридичні науки. Випуск . Том 1. – 2015. – С. 50-53.

75. Подорожна Т. С. Правові засади оновлення законодавства в контексті внесення змін до Конституції України // Публічне право. – 2015. - № 3. – С. 89-96.

76. Подорожна Т. С. Забезпечення ефективного правового порядку в контексті реалізації положень Конституції України // Правова держава. – 2015. – Випуск 26.

77. Подорожна Т. С. Права та свободи людини і громадянина як основа правопорядку в державі // Міждисциплінарні гуманітарні студії. – 2015. - № 2.

78. Подорожна Т. С. Методологічні засади конституціоналізації правового порядку: загально- та спеціально-правові проблеми // Право України. – 2015. - № 10. – подана до друку.

79. Подорожна Т. С. Верховенство Конституції як складова верховенства права: проблеми конституціоналізації правового порядку // Часопис Київського Університету Права. – 2017. - С. 61-63.

Іноземні публікації

1. Подорожна Т. С. Основная цель Конституции – конституционализация правовой системы // Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал. – 2013. - № 8(4). – С. 188-192. (Молдова).

2. Подорожна Т. С. Роль конституционно-правового регулирования в развитии правовой системы Украины // Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал. – 2013. - № 9/3 (261). – С. 151-154. (Молдова).

3. Подорожна Т. С. Культурное развитие правовой системы Украины в современных условиях // Общество и экономика постсоветского пространства [Текст]: Международный сборник научных статей. Випуск IV (Липецк, 19 июля 2013 г.). / Отв. ред. А.В. Горбенко. – Липецк: Издательский центр «Гравис», 2013. – С. 187-192. (296 с.). (Росія).

4. Подорожна Т. С. Конституционность нормативно-правовых актов: теория и практика правового регулирования // «Jurnalul Juridic National: teorie si practica». – 2014. - № 1 (5). – С. 58-63. (Молдова).

5. Подорожна Т. С. Взаимодействие Конституции и норм текущего законодательства // Правотворчество и правоприменение в условиях инновационного развития общества: сборник научных статей. В 2 ч. Ч. 1 / редкол.: Н.В. Сильченко (гл. ред.) и др. – Гродно: ГрГМУ, 2014. – С. 223-227. (Білорусь).

6. Подорожна Т. С. Конституционализация системы законодательства Украины: основные требования принципа конституционности и обеспечение правового порядка // Веснік БДУ. - Сер. 3. – 2015. - № 1. – С. 86-89. (Білорусь).

7. Подорожна Т. С. Практическое значение конституционализации для правовой системы Украины // «Право и околоправовые науки: новые векторы исследований развития институциональной структуры правового государства в современных условиях»: международная конференция, 14 сентября 2013 г. – Санкт-Петербург: Фонд развития юридической науки. Центр академических публикаций. – 2013. - С. 5-7. (Росія).

8. Подорожна Т. С. Правотворное значение Конституции в правовой системе // Сборник тезисов Международной научно-практической конференции «Демократические идеалы и плюрализм правовых систем», Москва, 31 января 2014 года. Московский центр правовых исследований. – М., 2014. – С. 40-43.

9. Подорожна Т. С. Конституционализация правового порядка как фактор модернизации правовой системы // Конституция - Основной Закон белорусского государства и общества (к 20-летию принятия): материалы Междунар. науч.- практ. конф., Минск, 11-12 марта 2014 г. / редкол.: Г.А.Василевич (отв. ред.) [и др.]; Белорусский государственный университет, - Минск: Право и экономика, 2014. - 398с. (С. 76-79).

10. Подорожна Т. С. Правовое регулирование посредством конституционализации законодательства // Азербайджан, 2015. – подана до друку.

Тези наукових конференцій

1. Познякова Т. С. Двоїста природа бюджету // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 10-й річниці незалежності України (10-11 травня 2001). Чернівці: Рута, 2001. – 591 с. (с. 252-253).

2. Познякова Т. С. Наука бюджетного права в сучасних реаліях // Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть”. 20 лютого 2003 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – с. 51-53.

3. Познякова Т. С. Система бюджетного права та її структурно-понятійний ряд // Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства. Выпуск 2. – Черновцы: “Рута”, 2003. – 352 с. Сборник научных докладов и сообщений за матеріалами международной научной конференции 22-24 сентября 2003 года. - с.93-95.

4. Познякова Т. С. Бюджетний устрій України: дискусійні питання // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. Матеріалів.VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 15-16 квітня 2004 р.; У 7-ми т. // Редкол.: Андрущенко В.П. (відп. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європ. Університету, 2004. – Т. 3. – 323. (с.243-246).

5. Подорожна Т. С. Термінологічні аспекти понятійно-категорійного апарату бюджетного права України // Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні” (м. Львів, 3-4 лютого 2005 року). (с.187-190).

6. Подорожна Т. С. Об’єктивна зумовленість місця категорій і понять бюджетного права в системі категорій і понять вітчизняного права // Міжнародна наукова конференція в рамках ІІ читань пам’яті академіка Володимира Михайловича Корецького: “Формування правової системи в Україні на сучасному етапі”. 21-22 квітня 2005 р. м. Дніпропетровськ.

7. Подорожна Т. С. Структура бюджетно-правової норми // Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів “Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку”. Збірник тез наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів від 25 березня 2005 року. Луцьк: РВВ “Вежа” Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 2005. 244 с. (с. 124-125).

8. Подорожна Т. С. Співвідношення норм бюджетного права з нормами адміністративного права // Ежегодная научно-практическая конференция “Дни науки - 2005”, 15-27 апреля 2005 г. м. Дніпропетровськ (Росия - Белгород). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Дні науки - 2005”. Том 28. Юридичні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – 103 с. (с. 33-36).

9. Подорожна Т. С. Особливості бюджетно-правових норм // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука та інновації – 2005”. – Том 5. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – 91 с. (с. 49-52). 17-31 жовтня 2005 р.

10. Подорожна Т. С. Об’єкт бюджетного правовідношення // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні наукові дослідження – 2006”. Том 3. Право. -Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – 111 с. (20-28 лютого). (с. 80-83).

11. Подорожна Т. С. Законодательные дефиниции в бюджетном праве // Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международного «круглого стола» (Черновцы, 21-23 сентября 2006 года) / Под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.М. Баранова, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Украины П.С. Пацуркивского, кандидата юридических наук Г.О. Матюшкина. – Нижний Новгород: Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр «Юридическая техника», 2007. – 1456 с. (с. 1071-1081).

12. Подорожна Т. С. Основні риси елементів понятійно-категорійного апарату бюджетного права // Материалы II Международной научно-практической конференции «Современные научные достижения - 2007». Том 3. – История. – г. Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – 96 с. (с. 45-47).

13. Подорожна Т. С. Теоретичні питання бюджетно-правових визначень // Материалы II Международной научно-практической конференции «Стратегические вопросы мировой науки - 2007». Том 5. – Экономические науки. Право. – г. Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – 112 с. (с. 60-62).

14. Подорожна Т. С. Онтологічна функція бюджетно-правових визначень // Дні науки: Зб. тез доповідей: В 3 т. / Гуманітарний університет "ЗІДМУ", 11-12 жовтня; Ред. кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2007. – Т. 2. – 380 с. (с. 86-87).

15. Подорожна Т. С. Уточнення визначень, що містяться у Бюджетному кодексі України // Наука і вища освіта: Тези доповідей учасників XV Міжнародної наукової конференції молодих науковців, м. Запоріжжя, 17-18 травня 2007 р.: У 3 ч. / Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління». – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2007. – Ч. 3. – 495 с. (с. 144-145).

16. Подорожна Т. С. Практична функція бюджетно-правових визначень // Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи”. – Тернопіль, 13 квітня, 2007. – Частина 1. – Тернопіль «Економічна думка». – 320 с. (с. 125-128).

17. Подорожна Т. С. Гносеологическая функция бюджетно-правовых определений: теоретико-правовой аспект // Актуальные вопросы государства и гражданского общества на современном этапе: Материалы международной научно-практической конференции 10-11 апреля 2007 года. Часть 10. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2007. - С. 272-277.

18. Подорожна Т. С. Логічна функція бюджетно-правових визначень // Україна в євроінтеграційних процесах: проблеми і перспективи: Тези доповідей 2-ї(2005р.), 3-ї(2006р.), 4-ї(2007р.) Міжнародних науково-практичних конференцій, присвячених пам'яті першого президента МНТУ, академіка Юрія Бугая. / Упорядник Л.П. Каліберда. - Вид-во МНТУ, Київ, 2007. - С. 228. (344 с.).

19. Подорожна Т. С. Теоретичні аспекти бюджетно-правових термінів // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Наука та технології: крок в майбутнє - 2007». Том 9. – Історія, Політологія, Філософія, Музика та життя. – Дніпропетровськ: Наука та освіта, 2007. – 94 с. (с. 33-35).

20. Подорожна Т. С. Процесуальна форма бюджетного закону // Збірник наукових праць / За редакцією доктора с.-г. наук, професора, академіка АНВШ України, ректора Подільського державного аграрно-технічного університету М.І. Бахмата. – Кам`янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2007. – 280 с. (с. 237-238).

21. Подорожна Т. С. Методика викладання правознавства студентам неюридичних спеціальностей // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції "Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти": Додаток до збірника наукових праць ПДАТУ № 16 / Під заг. ред. І.М. Бендери., О.В. Ткача. Кам`янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 300 с. (с. 204-206).

22. Подорожна Т. С. Дефініції в законодавстві України: правильне позначення даного феномену // Збірник тез доповідей на науково-практичній конференції "Формування правової держави в Україні. Проблеми і перспективи", м. Тернопіль, 11 квітня 2008 року. – 618 с. (с. 103-106).

23. Подорожна Т. С. Пояснення значення термінів у тексті закону як особлива функція дефініцій // «Наукові дослідження – теорія та експеримент 2008»: Матеріали четвертої мыжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 19-21 травня 2008 р.: - Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2008. – Т. 3. – 110 с. (С. 90-94).

24. Подорожна Т. С. Види законодавчих дефініцій: теоретико-правовий аспект // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. Матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 14-16 травня 2008 р.; У 4-х т. / Редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європ. Університету, 2008. – Т. 2. – 339 с. (С. 276-278).

25. Подорожна Т. С. Законодавчі дефініції як способи забезпечення однозначного тлумачення та застосування кримінального закону // Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства (Осінні юридичні читання): Тези доповідей та повідомлень учасників Всеукраїнської курсантсько-студентської наукової конференції Львів, 7 листопада 2008 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – С. 142-144. (200 с.).

26. Подорожна Т. С. Техніко-інструментальна функція законодавчих дефініцій // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми”, Секція 6-8, м. Тернопіль, 15 жовтня. – 2008. – С. 112-114.

27. Подорожна Т. С. Понятійно-термінологічний апарат юридичної науки: теоретичний аспект // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток наукових досліджень ’ 2008”, м. Полтава, 24-26 листопада 2008 р. - С. 129-133.

28. Подорожна Т. С. Дефініції в цивільному законодавстві: особливості та проблеми застосування // Збірник наукових статей “60 річниця прийняття Загальної декларації прав людини”, м. Запоріжжя, 10 грудня 2008 року / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломієць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – С. 224-226.

29. Подорожна Т. С. Використання дефініцій у тексті закону як умова підвищення його якості // Вісник науковця – 2009: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, – 2009. - с. 180-181. (288 с.).

30. Подорожна Т. С. Характер використання дефініцій у тексті закону: інший погляд на їхню природу // Актуальні проблеми сучасної науки: теорія і практика: Матеріали І Міжвузівської студентської науково-практичної конференції / Упорядник Л.Т. Коломієць. – К.: МНТУ, 2009. – с. 582-584. (644 с.).

31. Подорожна Т. С. Критерії віднесення законодавчих дефініцій до основоположних приписів права // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – с. 60-63. (354 с.).

32. Подорожна Т. С. Способи розміщення дефініцій у тексті закону: теоретико-прикладні аспекти // «Наукові дослідження – теорія та експеримент - 2009»: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 18-20 травня 2009 р. – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2009. – Т. 3. – 210 с. (с. 178-181).

33. Подорожна Т. С. Законодавчі дефініції як особливі державно-владні приписи // Передовий науково-практичний досвід – 2009: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 2009. – 184 с. (с. 136-138).

34. Подорожна Т. С. Значення законодавчих дефініцій в правовій системі // Оптимізація наукових досліджень – 2009: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 17 червня 2009.– 266 с. (с. 178-180).

35. Подорожна Т. С. Упорядкування юридичної термінології: системний підхід // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Тернопіль 30 жовтня 2009. – 267 с. (с. 199-201).

36. Подорожна Т. С. Законодавча дефініція як інформаційна система // Полтава, до 2 листопада // «Розвиток наукових досліджень - 2009»: Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 23-25 листопада 2009 р.: - Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2009. – Т. 4. – 188 с. (с. 130-132).

37. Подорожна Т. С. Мовна (лінгвістична ) технологія визначення юридичних понять // Наукові вісті – 2009: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 2009. – 92 с. (с. 58-59).

38. Подорожна Т. С. Галузеве значення законодавчих дефініцій: практичні проблеми // Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи», 9 квітня 2010 року. – Тернопіль. – 2010. – 366 с. (с. 65-67).

39. Подорожна Т. С. Співвідношення фінансового та адміністративного права // Збірник тез доповідей за матеріалами VI Всеукраїнської студентської інтернет-конференції «Правова Україна очима майбутніх фахівців», 30 березня 2010 р. – Тернопіль. - 2010. – 239 с. (с. 90-92).

40. Подорожна Т. С. Чинники, що сприятимуть підвищенню якості вітчизняного законодавства // Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток України В ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми». Секція 4-7: ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – с. 118-120.

41. Подорожна Т. С. Співвідношення фінансового та конституційного права // «Наукові дослідження – теорія та експеримент 2010»: Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 17-19 травня 2010 р. - Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2010. – Т. 3. – 168 с. (С. 125-128).

42. Подорожна Т. С. Особливості елементного складу понятійно-категоріального апарату права // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції «Дев’яті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 12 -13 листопада 2010 року): У 4-х частинах. – Частина перша: «Теорія держави і права. Історія політичних і правових учень. Філософія права. Міжнародне право. Порівняльне правознавство». – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – 163 с. (с. 82-83).

43. Подорожна Т. С. Специфіка юридичних понять // «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»: Збірник тез доповідей Восьмої Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. - Тернопіль, 5 листопада 2010 року. – Секція 5-8. – с. 242-245.

44. Подорожна Т. С. Способи розміщення законодавчих дефініцій // Науково-практична інтернет-конференція з питань правового регулювання суспільства та проблем теорії держави і права (Івано-Франківськ. – 29 листопада - 03 грудня 2010 року). - Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2010. – 134 с. (с. 13-18).

45. Подорожна Т. С. Співвідношення основних галузей публічного права: адміністративного, фінансового і конституційного // Генезис публічного права: від становлення до сучасності: збірник наукових праць / за ред. С.В. Ківалова, В.О. Тулякова, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2010. – 428 с. (с. 255-257).

46. Подорожна Т. С. Право та мораль: співвідношення понять // Моральні основи права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Моральні основи права» (Івано-Франківськ, 16 грудня 2010 р.). – Надвірна ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2010. – 700 с. (с. 152-154). Разом з Мельник

47. Подорожна Т. С. Інтерпретаційна роль законодавчих дефініцій // «Розвиток наукових досліджень - 2010»: Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 22-24 листопада 2010 р.: - Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2010. – Т. 3. – 136 с. (с. 96-99).

48. Подорожна Т. С. Роль законодавчих дефініцій в законодавчому процесі // Наукові праці Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Випуск 9. У 5-ти томах. – Камянець-Подільський: Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Т. 1. – 186 с. (с. 158-160).

49. Подорожна Т. С. Методика проведення семінарських занять з правознавства // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти». Збірник наукових праць. Під заг.ред. І.М. Бендери, С.Б. Слободяна. – Камянець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – 520 с. (с. 370-372).

50. Подорожна Т. С. Вплив дефінованої термінології на якість закону // Правові реформи в Україні: проблеми реалізації: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 16-17 лютого 2011 року. – Київ: у 4-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2011. – Т. 1. – 120 с. (с.36-38).

51. Подорожна Т. С. Теоретико-правові закономірності співвідношення техніко-інструментальної та гносеологічної функцій законодавчих дефініцій // Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 23-24 лютого 2011 року. – Харків: у 4-х томах. – ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. – Т. 1. – 112 с. (с.40-42).

52. Подорожна Т. С. Юридична наука: у пошуках оновлення // Національні інтереси та проблеми правової системи України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 березня 2011 року). – Одеса: у 2-х частинах. – Одеса ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – ч. 1. – 112 с. (с. 24-25).

53. Подорожна Т. С. Правові аспекти конструювання статті 1122 Цивільного кодексу України // Соціально-економічний розвиток України: економічні та правові аспекти: Матеріали VIII Міжнародної наукової студентської Інтернети-конференції / за ред.. д-ра економ. Наук, проф. Л.А. Янковської. – Львів: ЛУБП, 2011. – 148 с. (с. 99-100).

54. Подорожна Т. С. Український конституційний процес: історична довідка // Нове міжнародне та національне законодавство – нові завдання юридичної науки: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, до 16-17 лютого 2012 року. – Київ: у 3-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. – Т. 1. – 120 с. (с. 47-49).

55. Подорожна Т. С. Деякі питання розвитку Конституції України // Національне та міжнародно-правове забезпечення стабільного розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 2-3 березня 2012 р. – у 3-х частинах. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2012. – Ч. 1. – 112 с. (с. 67-68).

56. Подорожна Т. С. Конституція – основа правової системи України // Права людини: проблеми забезпечення, реалізації та захисту: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 лютого 2012 року. – Запоріжжя: у 4-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. – Ч. 2. – 120 с. (с. 49-50).

57. Подорожна Т. С. Конституція України – правова основа становлення громадянського суспільства // Правопорядок у державному та суспільному розвитку: національний та міжнародний вимір: Збірник матеріалів юридичної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, до 24 лютого 2012 року. Тези наукових доповідей. – К., 2012. – 268 с. (с. 79-82).

58. Подорожна Т. С. Реалізація Конституції України як Основного закону демократичної правової держави // Актуальні питання реалізації чинних національних та міжнародних нормативно-правових актів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 16-17 березня 2012 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2012. – Ч. 1. – 120 с. (с. 57-58).

59. Подорожна Т. С. Співвідношення права та моралі як відображення сутності Конституції України // Публічне та приватне право: шляхи вдосконалення законодавства і практики: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 09-10 березня 2012 року. – у 3-х томах. – Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2012. – Т. 1. – 120 с. (с. 53-54).

60. Подорожна Т. С. Конституційне право - понятійний фундамент усіх інших галузей права // Право, суспільство та держава: форми взаємодії: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, до 21-22 березня 2012 року. – Київ: у 3-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. – Т. 1. – 124 с. (с. 51-52).

61. Подорожна Т. С. Вільне демократичне суспільство - основна мета Конституції України // Право та сучасне суспільство: реалії співвідношення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 30 березня 2012 року. – Запоріжжя: у 4-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. – Ч. 1. – 120 с. (с. 74-75).

62. Подорожна Т. С. Наука конституційного права та вдосконалення конституційного законодавства // Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного права: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 12-13 квітня 2012 року. – у 4-х томах. – Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2012. – Т. 1. – 108 с. (с. 556-57).

63. Подорожна Т. С. Відповідність законів Конституції України // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: Збірник тез доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 30 березня 2012 року. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 221 с. (с. 207-209).

64. Подорожна Т. С. Конституція України про права і свободи людини і громадянина // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [текст]: Матеріали щорічної Всеукраїнської конференції молодих вчених та аспірантів. - Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – 216 с. (с. 35-37).

65. Подорожна Т. С. Онтологічна функція визначень конституційно-правових понять // Теорія і практика сучасного права: перспективи та сьогодення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 квітня 2012 року. – Запоріжжя: у 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. – Ч. 1. – 120 с. (с. 49-50).

66. Подорожна Т. С. Вирішальна роль Декларації про державний суверенітет України в конституційному процесі // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи: Збірник тез доповідей ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 20 квітня 2012 року. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 287 с. (с. 106-109).

67. Подорожна Т. С. Конституційна Асамблея як механізм загальнонаціонального консенсусу // Західноукраїнський науковий вісник [текст]: Матеріали ІІ Міжрегіональної науково-практичної конференції «Україна на шляху до реформ: політико-правові проблеми сучасності» (4 травня 2012 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: ГО «ЗУНТ», 2012. – Вип. 1. – 162 с. (с. 81-83).

68. Подорожна Т. С. Конституція України – правова основа джерел права // Сборник научных трудов SWorld. «Современные направления теоретических и прикладных исследований - 2012». – Выпуск 1. Том 22. – Одеса: КУПРИЕНКО, 2012. – 93 с. (с. 71-73).

69. Подорожна Т. С. Конституція України – оптимізація конституційних змін // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП - 2012): матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 28-31 березня 2012 р. / У 2 частинах. Ч. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці: Книги – ХХІ, 2012. – 294 с. (с. 271-272).

70. Подорожна Т. С. Практична функція визначень, що містяться в конституційному законодавстві // Національне та міжнародне право в сучасному вимірі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 вересня 2012 року. – Запоріжжя: у 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. – Ч. 1. – 100 с. (с. 48-50).

71. Подорожна Т. С. Техніко-інструментальна функція конституційно-правових визначень // Юриспруденція: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 05-06 жовтня 2012 р. – у 2-х частинах. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2012. – Ч. 1. – 112 с. (с. 32-34).

72. Подорожна Т. С. Теоретико-правові закономірності співвідношення техніко-інструментальної та гносеологічної функцій конституційно-правових визначень // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: Збірник тез доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 15 листопада 2012 року. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 149 с. (с. 122-125).

73. Подорожна Т. С. Логічна функція визначень, що містяться в конституційному законодавстві // Національна правова система в умовах формування європейського правового простору: Збірник матеріалів юридичної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 10 жовтня 2012 року. Тези наукових доповідей. – К., 2012. – 315 с. (с. 140-142).

74. Подорожна Т. С. Актуальні питання створення Конституційної Асамблеї в Україні: реалії та перспективи // Західноукраїнський науковий вісник [текст]: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державотворчі процеси в Україні та світі: реалії, проблеми, перспективи» (31 жовтня 2012 р., м. Івано-Франківськ). - Івано-Франківськ: ГО «ЗУНТ», 2012. – Вип. 4. – 103 с. (с. 17-19).

75. Подорожна Т. С. Методика викладання конституційного права в умовах конституційної модернізації: теоретичні аспекти // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти» 27-28 березня 2013 р. Збірник наукових праць. Під аг. ред. І.М. Бендери, С.Б. Слободяна. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г. – С. 54-57.

76. Подорожна Т. С. Конституційна стратегія розвитку правової системи України // «Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 22-23 червня, 2013 р. – Д.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. – С. 26-27.

77. Подорожна Т. С. Методологічна орієнтація розвитку правової системи України // Методологія науки сьогодення – Частина 1 (Економічні науки, Юридичні науки, Педагогічні науки, Соціальні комунікації): Міжнародна конференція, м. Київ, 29 червня 2013 р. Центр наукових публікацій. – С. 80-82.

78. Подорожна Т. С. Вдосконалення Конституції України та формалізація подальшої стратегії розвитку правової системи держави // «Международное и национальное законодательство: способы усовершенствования»: Материалы международной научно-практической конференции, г. Симферополь, 12-13 июля 2013 года. – Симферополь: Научное объединение «Юридическая мысль», 2013. – С. 23-25.

79. Подорожна Т. С. Правова реформа як форма проведення модернізації правової системи України // Правова держава: напрямки та тенденції її розбудови в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 05-06 липня 2013 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2013. – С. 14-17.

80. Подорожна Т. С. Соціальне законодавство – основа розвитку правової системи України // «Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 13-14 липня 2013 р. – К.: Центр наукових досліджень, 2013. – С. 50-52.

81. Подорожна Т. С. Конституційні засади розвитку правової системи України // Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, до 06-07 липня 2013 року. – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2013. – С. 37-39.

82. Подорожна Т. С. Зміна ціннісної орієнтації правової системи України // «Актуальні питання реформування правової системи країни»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 20-21 липня 2013 р. – Д.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. – С. 12-15.

83. Подорожна Т. С. Конституційно-правова політика як основа розвитку правової системи України // Юриспруденція: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 19-20 липня 2013 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – С. 11-14.

84. Подорожна Т. С. Модернізація правової системи України шляхом її конституціоналізації // Конституційні засади правового життя: світові традиції та національні реалії: Збірник матеріалів юридичної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 28 червня 2013 року. Тези наукових доповідей. – К., 2013. – 160 с. (с. 81-85).

85. Подорожна Т. С. Конституціоналізація вітчизняного законодавства в аспекті забезпечення національного правопорядку // Збірник матеріалів XVI Всеукраїнської юридичної науково-практичної конференції «Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення», м. Тернопіль, 11 квітня 2014 року. Матеріали наукових доповідей. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2014. – С. 73-77.

86. Подорожна Т. С. Теоретико-прикладні засади поняттєво-категорійного апарату конституційного права // Поняття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К. : Ніка-Центр, 2014. – С. 363-366.

87. Подорожна Т. С. Правова реформа в Україні в аспекті забезпечення конституційного правопорядку та побудови правової держави // «Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов», международная научно-практическая конференция. – Кишинев, 7-8 нояб. 2014 г. / орг. ком.: Бужор В. [и др.]. – Кишинев : Ч. 1. – С. 92-94.

88. Подорожна Т. С. Уніфікація українського законодавства в межах законодавства Європейського Союзу: проблеми формування нового правового порядку // Реформування законодавства України в умовах інтеграції до Європейського Союзу: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 27 березня 2015 року. – Тернопіль: Вектор, 2015. – С. 61-65.

89. Подорожна Т. С. Зв'язок конституції та правової держави як основа правопорядку // «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 27-28 лютого 2015 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С. 19-22.

90. Подорожна Т. С. Специфіка конституційного права через призму компаративної методології // Сучасні проблеми порівняльного правознавства : зб. наук. праць / за ред. Ю. С. Шемшученка, Я. В. Лазура; упор.: О.В. Кресін, М.В. Савчин. – Ужгород-Київ: Вид-во «Говерла», 2015. – С. 81-84.

91. Подорожна Т. С. Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на правопорядок України: модернізація судової системи та законодавства про вибори // «Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на правопорядок України». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22 квітня 2015 р. – Київ: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 19-23.

92. Подорожна Т. С. Конституционные закономерности развития правовой системы Украины: вопросы конституционализации // Білорусія, 2015. – подана до друку.

93. Подорожна Т. С. Законотворчі помилки як фактор дестабілізації правового порядку // Харків, 2015. – подана до друку.

94. Подорожна Т. С. Законодавчий дисбаланс та розвиток правової системи: питання конституціоналізації системи законодавства // Правові системи сучасності: взаємодія та конфлікти : міжнар. круглий стіл (16 липня 2016 р., м. Одеса) [Електронний ресурс]. – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 74-78.