Список публікацій

Монографії

1. Сидор В. Д. Правове регулювання застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні : монографія / Сидор В. Д. – Одеса, 2005. – 220 с.

2. Сидор В. Д. Земельне законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / Сидор В. Д. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2011. – 312 с.

3. Сидор В. Д. Методологічні засади та історичні передумови формування сучасного земельного законодавства і права України : монографія / Сидор В. Д. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 208 с.

Підручники

1. Природноресурсове право України : Навчальний посібник / За ред. І. І. Каракаша. – К. : Істина, 2005. – 376 с. (гриф МОН України) (Сидор В.Д. Глава 11. Правове регулювання використання об’єктів та ресурсів рослинного світу. – С. 218–228).

2. Земельне право України : підручник / за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 600 с. (гриф МОН України) (Сидор В.Д. Розділ 4. Повноваження представницьких і виконавчих органів у галузі земельних відносин. – С. 64–94; Сидор В.Д. Розділ 15. Правовий режим земель оздоровчого призначення. – С. 353–367).

3. Сидор В.Д. Міжнародне економічне право : Навчальний посібник / В.Д. Сидор. – К.: Дакор, 2009. – 248 с. (гриф МОН України).

4. Екологічне право України : підруч. для студ. вищих навч. закладів / За ред. Каракаша І.І. – Одеса : Фенікс, 2012. – 788 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України) (Сидор В.Д. Розділ 18. Правове регулювання використання та охорони рослинного світу і природних рослинних ресурсів. – С. 439–457; Сидор В.Д. Розділ 24. Правове регулювання охорони природного середовища у сільському господарстві. – С. 566–584).

Автореферат

1. Сидор В. Д. Теоретичні проблеми розвитку земельного законодавства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юр. наук : спец. 12.00.06 "земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право" / Сидор Вікторія Дмитрівна – Київ, 2012. – 37 с.

Навчально-методичні посібники

1. Сидор В.Д. Земельне право України : Навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів / В.Д. Сидор ; Міністерство освіти і науки України, Нац. унів-т «Одеська юрид. академія». – Чернівці, 2013. – 176 с.

2. Sydor V.D. Topical issues of Ukrainian land legislation and law : Working programme / V.D. Sydor // National University «Odesa Academy of Law». – Odesa : Feniks, 2013. – 26 с.

3. Сидор В.Д. Аграрне право України. Практикум : Навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів / В. Д. Сидор ; Мін-во освіти і науки України, Нац. унів-т «Одеська юрид. академія». – Чернівці, 2014. – 110 с.

4. Sydor V.D. Topical issues of Ukrainian land legislation and law : Textbook for Law students of the National University “Odesa Academy of Law” / V.D. Sydor // National University «Odesa Academy of Law». – Odesa : Feniks, 2014. – 131 с.

5. Сидор В.Д. Реалізація прав на землю : Навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів / В.Д. Сидор ; Мін-во освіти і науки України ; Нац. унів-т «Одеська юрид. академія». – Чернівці, 2014. – 104 с.

6. Сидор В.Д. Актуальні питання земельного законодавства і права України : робоча програма спецкурсу / В.Д. Сидор ; Мін-во освіти і науки України, Нац. унів-т «Одеська юрид. академія». – Чернівці, 2014. – 24 с.

7. Сидор В.Д. Управління земельним фондом : Навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів / В.Д. Сидор ; Міністерство освіти і науки України, Нац. унів-т «Одеська юрид. академія». – – Чернівці, 2014. – 134 с.

Статті у фахових виданнях

1. Сидор В. Д. Розгляд судами земельних спорів / В. Д. Сидор // Адвокат. – 2006. – № 3. – С. 32–35.

2. Сидор В. Д. Особливості правового режиму сільськогосподарських земель / В. Д. Сидор // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 3. – С. 120–124.

3. Сидор В. Д. Загальна характеристика земельно-процесуальних правовідносин / В. Д. Сидор // Адвокат. – 2006. – № 11. – С. 18–21.

4. Сидор В. Д. Правові проблеми набуття прав на землю юридичними особами / В. Д. Сидор // Адвокат. – 2008. – № 2. – С. 25–30.

5. Сидор В. Д. Поняття і зміст земельних орендних правовідносин / В. Д. Сидор // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 1. – С. 230–234.

6. Сидор В. Д. Співвідношення правового режиму земельної ділянки і розташованого на ній нерухомого майна / В. Д. Сидор // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 54–57.

7. Сидор В. Д. Аналіз стану сучасного земельного законодавства України / В. Д. Сидор // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. – 2010. – Т. 15. – Вип. 22. – С. 116–121.

8. Сидор В. Д. Вплив земельного законодавства на формування та удосконалення земельних відносин / В. Д. Сидор // Європейські перспективи. – 2010. – № 4. – С.76–80.

9. Сидор В. Д. Загальна характеристика конституційних основ земельного права України / В. Д. Сидор // Право і безпека. – 2010. – № 4 (36). – С. 230–234.

10. Сидор В. Д. Закріплення правового становища органів виконавчої влади як суб'єктів земельних правовідносин в земельному законодавстві України / В. Д. Сидор // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2010. – Вип. № 14, Ч. 1. – С. 179–182.

11. Сидор В. Д. Земельне законодавство та його місце в системі національного законодавства / В. Д. Сидор // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4. – С. 110–117.

12. Сидор В. Д. Земля як об'єкт правового регулювання / В. Д. Сидор // Наше право. – 2010. – № 4. – Ч. 2. – С. 167–171.

13. Сидор В. Д. Історично-правові передумови формування вітчизняного земельного законодавства / В. Д. Сидор // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2010. – № 4. – С. 111–117.

14. Сидор В. Д. Кодифікація земельного законодавства України як один із напрямків його розвитку / В. Д. Сидор // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия Юридические науки. – 2010. – Т. 23 (62). – № 2. – С. 169–176.

15. Сидор В. Д. Мета і завдання земельного законодавства / В. Д. Сидор // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 934. Серія Право. – 2010. – № 8. – С. 182–185.

16. Сидор В. Д. Методологічні основи земельного законодавства України / В. Д. Сидор // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – Львів : ЛУБП, 2010. – Вип. 5. – С. 166–169.

17. Сидор В. Д. Порівняльно-правовий аналіз принципів земельного законодавства України і Російської Федерації / В. Д. Сидор // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2010. – № 3. – С. 48–52.

18. Сидор В. Д. Правова регламентація повноважень Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим в галузі земельних відносин / В. Д. Сидор // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 533 : Правознавство. – С. 28–32.

19. Сидор В. Д. Правове регулювання земельних повноважень органів місцевого самоврядування в Україні / В. Д. Сидор // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 550 : Правознавство. – С. 80–84.

20. Сидор В. Д. Правовий режим земель в земельному законодавстві України / В. Д. Сидор // Адвокат. – 2010. – № 8. – С. 27–31.

21. Сидор В. Д. Про земельне законодавство і проблеми його вдосконалення в сучасних умовах / В. Д. Сидор // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 4. – С. 65–71.

22. Сидор В. Д. Історіографічний огляд дослідження проблем формування та розвитку земельного законодавства в радянській науці земельного права / В. Д. Сидор // Наше право. – 2011. – № 1. – Ч. 1. – С. 192–199.

23. Сидор В. Д. Колізійність земельного законодавства України як перепона на шляху його розвитку / В. Д. Сидор // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2011. – № 2 (ч. ІІ). – С. 90–95.

24. Сидор В. Д. Динаміка розвитку земельного законодавства України / В. Д. Сидор // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – № 1. – С. 91–99.

25. Сидор В. Д. Класифікація норм, що становлять конституційні основи земельного права України / В. Д. Сидор // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 249–252.

26. Сидор В. Д. Земельне і цивільне законодавство: проблеми взаємодії / В. Д. Сидор // Право і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 6–10.

27. Сидор В. Д. Земельний кодекс України як основний акт земельного законодавства / В. Д. Сидор // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – 2011. – № 26. – С. 202–209.

28. Сидор В. Д. Земельно-правова основа конституційного ладу України / В. Д. Сидор // Право України. – 2011. – № 5. – С. 242–246.

29. Сидор В. Д. Про Концепцію розвитку земельного законодавства України / В. Д. Сидор // Вісник Донецького національного університету. Серія В : Економіка і право. – 2011. – Вип. 1. – С. 702–708.

30. Сидор В. Д. Понятійно-категорійний апарат земельного законодавства України / В. Д. Сидор // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 52. – С. 243–248.

31. Сидор В. Д. Поняття земельного законодавства України / В. Д. Сидор // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 51. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 460–465.

32. Сидор В. Д. Поняття і види принципів земельного законодавства України / В. Д. Сидор // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – Вип. 20 (1). – С. 64–70.

33. Сидор В. Д. Про окремі аспекти розвитку земельного законодавства України / В. Д. Сидор // Актуальні проблеми права: теорія і практика : зб. наук. праць. – 2011. – № 19. – С. 490–496.

34. Сидор В. Д. Про характер взаємодії конституційних земельних положень і земельного законодавства / В. Д. Сидор // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 5. – С. 65–68.

35. Сидор В. Д. Про характер співвідношення земельного права і земельного законодавства / В. Д. Сидор // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 58–63.

36. Сидор В. Д. Проблеми ефективності земельного законодавства України / В. Д. Сидор // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия Юридические науки. – 2011. – № 1. – С. 135–142.

37. Сидор В. Д. Проблеми систематизації земельного законодавства України / В. Д. Сидор // Наше право. – 2011. – № 1 (Ч. 2). – С. 182–187.

38. Сидор В. Д. Проблеми, пов'язані з реалізацією прав за земельним законодавством України / В. Д. Сидор // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 3 (127). – С. 37–40.

39. Сидор В. Д. Публічно-правові і приватноправові засади в земельному законодавстві України / В. Д. Сидор // Право України. – 2011. – №7. – С. 197–202.

40. Сидор В. Д. Роль земельного законодавства у формуванні та реалізації земельної політики України / В. Д. Сидор // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 54. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 457–462.

41. Сидор В. Д. Система земельного законодавства України: теоретичні аспекти / В. Д. Сидор // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. літ., 2011. – Вип. 57. – С. 529–535.

42. Сидор В. Д. Співвідношення системи земельного права і системи земельного законодавства / В. Д. Сидор // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2011. – № 86. – С. 81–84.

43. Сидор В. Д. Уніфікація і диференціація як тенденції розвитку земельного законодавства України / В. Д. Сидор // Вісник господарського судочинства України. – 2011. – № 2. – С. 103–109.

44. Сидор В. Д. Юридична техніка земельного законодавства / В. Д. Сидор // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія Юридичні науки. – 2010. – № 85. – С. 85–88.

45. Сидор В. Д. Правова природа землеустрою / В.Д. Сидор // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2013. – Вип. 59. – С. 325–330.

46. Сидор В. Д. Земельно-правове та адміністративно-правове регулювання земельних відносин / В.Д. Сидор // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2013. – № 1-2 (52-53). – С. 71–74.

47. Сидор В. Д. Публічна земельна власність / В.Д. Сидор // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. – 2013. Випуск 644. Правознавство. – С. 96–100.

48. Сидор В. Д. Поняття та функції науки земельного права України / В.Д. Сидор // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2013. – № 1. – С. 113–118.

49. Сидор В. Д. Критерії ефективності та раціональності використання земель / В.Д. Сидор // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 7. – С. 27–32.

50. Сидор В. Д. Державне регулювання земельних правовідносин в Україні / В.Д. Сидор // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. – 2013. Випуск 660. Правознавство. – С. 92–96.

51. Сидор В. Д. Юридичне зміст поняття «обіг земельних ділянок» / В.Д. Сидор // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 7. – С. 52–62.

52. Сидор В. Д. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: загроза чи необхідність / В. Д. Сидор // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2014. – Вип. № 1. – С. 115–124.

53. Сидор В. Д. Державний земельний банк: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії / В. Д. Сидор // Європейські перспективи. – 2014. – № 2. – С. 91–95.

54. Сидор В. Д. Теоретичні підходи до визначення ознак земельної ділянки / В. Д. Сидор // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. – № 27. Т. 2. – С. 97–100.

55. Сидор В. Д. Економіко-правовий механізм землекористування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / В. Д. Сидор // Наше право. – 2014. – № 2. – С. 109–113.

56. Сидор В. Д. Особливості правового регулювання іпотечного кредитування під заставу землі / В. Д. Сидор // Юридичний науковий електронний журнал (електронне фахове видання). – 2014. – № 3. – С. 70–72.

57. Сидор В. Д. Ефективність соціологічного підходу в науці земельного права України / В.Д. Сидор // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – № 73. – С. 375-380.

58. Сидор В. Д. Модернізація земельного законодавства України в ринкових умовах / В. Д. Сидор // Legea si Viata. – 2013. – № 9. – С. 28 – 31. (Молдова)

59. Сидор В. Д. Экологические проблемы землепользования в Украине / В. Д. Сидор // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2014. – № 1 (26). – С. 60 – 63. (Российская Федерация)

60. Sydor V. Tendencies of the Ukrainian Land Legislation and Law Development / V. Sydor // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2015. – № 2.

61. Sydor V. Notion of Methodology of the Land Law / V. Sydor // Law Science and Practice in the Third Century. – Kosice, Slovak Republic; February 27-28, 2015.

62. Сидор В. Д. Сучасні проблеми правового забезпечення охорони рослинного світу / В. Д. Сидор // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2016. – Вип. № 1. – С. 214–227.

1. Sydor V.D., Major tasks and principles of land legislation and law / V.D. Sydor // Молодий вчений. - 2016. - Спецвипуск. - P. 76-85.

Тези доповідей

1. Сидор В. Д. Екологічний пріоритет в галузі використання та охорони земель / В. Д. Сидор // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : Збірник матеріалів круглого столу (30-31 жовтня 2015 р.). За заг. ред. М.В. Шульги. - С. 175-177.

2. Сидор В. Д. Концептуальна парадигма конституційних основ земельного ладу / В. Д. Сидор // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: Матеріали круглого столу. (27 травня 2016 р.). За заг. ред. М.В. Краснової та Т.О. Коваленко. - К., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016. - С. 78-81.

3. Сидор В. Д. Напрямки удосконалення методики викладання земельного права / В. Д. Сидор // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблеми та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України (м. Одеса, 9-10 вересня 2016 р). - Одеса, 2016. - С. 53-55.

4. Сидор В. Д. Дезурбанізація як перспективний напрямок забезпечення сталого розвитку сільських територій / В. Д. Сидор // Правові проблеми розвитку сільських територій: Матеріали круглого столу, присвяченого пам’яті відомого українського вченого-правознавця, члена-кореспондента НАН України, академіка НАПрН України В.І. Семчика. (9 грудня 2015 р.). - К., 2015. - С. 44-46.