Список публікацій

Статті у фахових виданнях

1. Войцева К.Ю. Податково-правовий патерналізм як властивість держави в етатистській доктрині податкового права / К.Ю. Войцева // Журнал східноєвропейського права. – 2014. – № 7. – С. 56-60.

2. Тараненко К.Ю. Патернализм в этатистской доктрине налогового права в Украине / К.Ю. Тараненко // Legea si Viata («Закон и жизнь»): международ. науч.-практ. правовой журнал. – Кишинёв, 2014. – № 10 (274). – С. 44-47.

3. Тараненко К.Ю. Правова природа податково-правового патерналізму / К.Ю. Тараненко // Юридична Україна. – 2014. - № 11. – С. 62-68.

4. Тараненко К.Ю. Податково-правові ризики як наслідок податково-правового патерналізму / К.Ю. Тараненко // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2014. - Випуск 728. Правознавство. – С. 122-127.

5. Тараненко К.Ю. Позаправовий характер податково-правового патерналізму / К.Ю. Тараненко // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 18. – С. 94-99.

Тези доповідей

1. Войцева К.Ю. Податкові спори щодо застування спрощеної системи оподаткування / К.Ю. Войцева // Закарпатські правові читання: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів, 25-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. Ф.Г. Ващука, П.А. Трачука, І.М. Полюжина. – Ужгород: Редакційно-видавничий центр ЗакДУ, 2013. – 495 с., С. 144-148.

2. Войцева К.Ю. Порядок розв’язання податкових спорів в країнах ЄС / К.Ю. Войцева // Актуальні проблеми національного законодавства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Вип. 32. – Кіровоград, 2013. – 147 с., С. 107-110.

3. Войцева К.Ю. Роль судового прецеденту в податковому праві / К.Ю. Войцева // Актуальні проблеми правознавства: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: Вид-во «Друкарня МАДРИД», 2012. – 365с., С. 22-24.

4. Войцева К.Ю. Актуальні питання судового розгляду податкових спорів / К.Ю Войцева // Законодавство України: погляд молодих правників: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів / 26-27 квітня 2013 року. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – 196 с., С. 80-84.

5. Войцева К.Ю. «Медіація у кримінальному процесі» / К.Ю. Войцева // Закарпатські правові читання: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів / За заг. ред. Ф.Г. Ващука, П.А. Трачука. – Ужгород: ЗакДУ, 2012.- 499 с., С. 395-402.

6. Войцева К.Ю. Доктринальні підходи до розуміння категорії «податковий процес» / К.Ю. Войцева // Правова система, громадянське суспільство та держава: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів / 14-15 березня 2013 року. - Ужгород: ЗакДУ, 2013.- 245 с.

7. Войцева К.Ю. Податково-правовий патерналізм як особлива форма взаємовідносин держави та платника податків / К.Ю. Войцева // Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 20-21 червня 2014 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2014. – 120 с., С. 28-31.

8. Тараненко К.Ю. Історико-філософський дискурс патерналізму / К.Ю. Тараненко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: V Міжнар.наук.-практ.конф. (20-21 трав. 2015 р., м. Київ):збірник матеріалів / Уклад.: І.П. Голосніченко, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 252 с. – С. 47-49.