Список публікацій

Наукові статті

1. Вакарюк Л.В. Критерії виділення фінансово-правових інститутів // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 212: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 103-106.

2. Вакарюк Л.В. Юридична природа фінансово-правового інституту // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 227: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 19-22.

3. Вакарюк Л.В. Передумови формування та розвитку фінансово-правових інститутів / Л.В. Вакарюк // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 236: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 11-15.

4. Вакарюк Л.В. Функції фінансово-правових інститутів / Л.В.Вакарюк // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 253: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 81-83.

5. Вакарюк Л.В. Критерии определения финансово-правовых институтов / Л.В. Вакарюк // Финансовое право. – 2005. – № 1. – С. 6-8.

6. Вакарюк Л.В. Місце інституту податкового права в системі фінансового права України / Л.В. Вакарюк // Держава і право: Збірник наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 28. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – С. 460-464.

7. Вакарюк Л.В. Категорія «фінансово-правовий інститут»: методологічні підходи до визначення / Л.В. Вакарюк // Держава і право: Збірник наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 27. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – С. 442-448.

8. Вакарюк Л.В. Системні принципи інститутів фінансового права (з позицій діяльнісного підходу) // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 273: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 72-80.

9. Вакарюк Л.В. Інституціональний вимір фінансового права // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 282: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 79-89.

10. Вакарюк Л.В. Радянські концепції фінансово-правового інституту / Л.В. Вакарюк // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 365: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 80-98.

11. Вакарюк Л.В. Системные принципы институтов финансового права (с позиций деятельностного подхода) / Л.В. Вакарюк // Научные труды. Выпуск 6. Т.2. – Москва, 2006. – С. 35-38.

12. Вакарюк Л.В. Класичні теорії юридичних інститутів і поняття «інститут фінансового права» / Л.В. Вакарюк // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 6. – С. 102-104.

13. Вакарюк Л.В. Пострадянські концепції фінансово-правового інституту / Л.В. Вакарюк // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 375: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 82-98.

14. Вакарюк Л.В. Субстанціональні якості типової юридичної конструкції фінансового права / Л.В. Вакарюк // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 385: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 78-95.

15. Вакарюк Л.В. Інститут фінансового права як діалектична єдність змісту та форми права / Л.В. Вакарюк // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 402: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 71-95.

16. Вакарюк Л.В. Поняття та природа типової юридичної конструкції у фінансовому праві / Л.В.Вакарюк // Право України. – 2008. – № 5. – С. 56-60.

17. Вакарюк Л.В. Місцеві бюджети в структурі місцевих фінансових ресурсів / Л.В. Вакарюк // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 525: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С.64-68.

18. Вакарюк Л.В. Мета як властивість фінансово-правового інституту / Л.В. Вакарюк // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 533: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С.84-88.

19. Вакарюк Л.В. Загальні принципи інститутів фінансового права / Л.В. Вакарюк // Держава та регіони. Серія: Право, 2010 р., № 4. – С.91-96.

20. Вакарюк Л.В. Структура фінансово-правового інституту / Л.В. Вакарюк // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 550: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С.85-89.

21. Вакарюк Л.В. Місце бюджетного права в системі фінансового права України / Л.В. Вакарюк // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 57. – Одеса “Юридична література”, 2011. – С. 543-549.

22. Вакарюк Л.В. Місце податкового права в системі фінансового права України / Л.В. Вакарюк // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 62. – Одеса “Юридична література”, 2011. – С. 204-210.

23. Вакарюк Л.В. Головні властивості інститутів фінансового права / Л.В. Вакарюк // Нуковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 21. - Ч.1. - Т.2. - Ужгородб 2013. - С. 122-124.

24. Бабін І.І., Вакарюк Л.В. Порядок обчислення строків у податковому праві /І.І. Бабін, Л.В. Вакарюк// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.660: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2013. – С.101-105.

25. Гусар Л.В., Вакарюк Л.В. Кримінально-правові підстави реалізації права на необхідну оборону /Л.В. Гусар, Л.В. Вакарюк// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.728: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2014. – С.128-134.

26. Вакарюк Л.В., Гусар Л.В. Загальна характеристика сучасних підходів до розуміння системи фінансового права України / Л.В. Вакарюк // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". 2015. - Випуск 2. – С. 45-57.

27. Вакарюк Л.В. Природно-позитивне трактування публічного начала у фінансовому праві /Л.В. Вакарюк/ Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»: збірник наукових статей. Чернівці, 2015. - № 3 . – С.44-56.

28. Вакарюк Л.В. Правовая природа бюджетного права Украины с позиций системного подхода / Л.В. Вакарюк // Legea si Viata («Закон и жизнь»): международ. науч.-практ. правовой журнал. – Кишинёв, 2016. – № 1/3 (289). – С. 12-16.

29. Бабін І.І., Вакарюк Л.В. Правова природа валютного регулювання // Studia Iuridica Toruniensia. – Toruń, 2016. – Вип. 19. – С. 9-21.

30. Babin I., Vakaryuk L. Challenges in Rolling out the Framework of Categories and Concepts of Tax Code of Ukraine in Terms of “Tax Liability” Category / Igor Babin, Ludmila Vakaryuk // Silesian Journal of Legal Studies. – Katowice, 2017. – Vol. 9. – pp. 11-17.

31. Бабин И.И., Вакарюк Л.Д. Структурированность как свойство юридической конструкции финансово-правовых институтов (на примере налогового права Украины) // Societas et Iurisprudentia. – Trnave, 2017. – Том 5, Вип. 3. – С. 23-41.

Матеріали конференцій

1. Вакарюк Л.В. До питання про структуру фінансово-правових інститутів / Л.В. Вакарюк // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної конференції студентів та аспірантів “Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених”. – Хмельницький. - 2002. – Спецвипуск № 1. – С.174-175.

2. Вакарюк Л.В. Понятие финансово-правового института / Л.В. Вакарюк // Материалы Международной научной конференции “Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства”. – Черновцы, “Рута”. – 2003. – Выпуск 1. – С.78-89.

3. Вакарюк Л.В. Фінансово-правовий інститут як елемент системи фінансового права: поняття і характерні особливості / Л.В. Вакарюк // Міжнародна науково-теоретична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть”. Тези доповідей. – Тернопіль: Підручники і посібники. – 2003. – С.16.

4. Вакарюк Л.В. Трактування права як засобу та права як інституту Ю. Хабермасом / Л.В. Вакарюк // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень-2005”. -Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2005. – Том 42. Право. – С. 11-13.

5. Вакарюк Л.В. Поняття феномену інституту фінансового права / Л.В. Вакарюк // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права”. Тези доповідей. – К.: ПП “Укртехнопрінт”. – 2007. – С.26-28.

6. Вакарюк Л.В. Функції фінансово-правових інститутів / Л.В. Вакарюк // Материалы ІІ Международной научно-практической конференции “Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы”. Сборник научных трудов. – Симферополь: КРП “Изд-во “Крымучпедгиз”. – 2010. – С.154-155.

7. Вакарюк Л.В. Категорія “бюджетний устрій” за законодавством України та Російської Федерації / Л.В. Вакарюк // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка, М.Б. Бучка; упор. О.В. Кресін. – К.: Логос, 2010. – С.355-357.

8. Вакарюк Л.В. Категорія “бюджетний устрій” за законодавством України / Л.В. Вакарюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Правові реформи в Україні: проблеми реалізації”. – Київ: Центр правових наукових досліджень. – 2011. – Т.3. – С.19-20.

9. Вакарюк Л.В. Структурированность как свойство финансово-правового института / Л.В. Вакарюк // І Международная научно-теоретическая конференция “Худяковские чтения по финансовому праву”. Сборник научных трудов по материалам конференции. – Алматы: ТОО “Налоговый эксперт”. – 2011. – С.249-258.

10. Вакарюк Л.В. Налоговое право в системе финансового права Украины / Л.В. Вакарюк // Европейски измерения на правото. - Русе: Русенски Университет "Ангел Кънчев", 2012. – С.100-106.

11. Вакарюк Л.В. Основні концептуальні підходи до інституціоналізації пострадянського вітчизняного фінансового права у світлі доктрини правопізнання Євгена Ерліха / Л.В. Вакарюк // Ерліхівський збірник. Юридичний ф-т Чернівецького національного ун-ту імені Юрія Федьковича. Випуск 6. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С.59-63.

12. Вакарюк Л.В. Правова природа бюджетного права з позицій системного підходу /Л.В. Вакарюк // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie PRAVNA VEDA A PRAX: VYZVY MODERNYCH EUROPSKYCH INTEGRACNYCH PROCESOV /27. – 28. novembra 2015/ - p. 95-98.

Навчально-методичні роботи

1. Струтинська-Струк Л.В., Вакарюк Л.В. Практикум з екологічного права України / Л.В. Струтинська-Струк, Л.В. Вакарюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 80 с.

2. Вакарюк Л.В., Струтинська-Струк Л.В. Право державного обов’язкового страхування: Навчальна програма (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 60 с.

3. Вакарюк Л.В., Вдовічен В.А. Муніципальне право. Навч.-метод. посібник (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 108 с.

4. Вакарюк Л.В., Вдовічена Л.І. Актуальні проблеми фінансового права: Навчальна програма (за вимогами кредитно-модульної системи) /Л.В. Вакарюк, Л.І. Вдовічена// Чернівці: Чернів.нац.ун-т, 2014. – 100 с.

5. Вакарюк Л.В., Костя Д.В. Банківське право: Навчальна програма (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015. – 88 с.

6. Вакарюк Л.В., Костя Д.В. Фінансове процесуальне право: Навчально-методичний посібник (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015. – 100 с.