Список публікацій

Автореферат

1. Вдовічена Л. І. Правове регулювання діяльності держави в сфері уникнення подвійного оподаткування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 "адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / Вдовічена Лідія Іванівна – Дніпропетровськ, 2012. – 23 с.

Дисертація

1. Вдовічена Л. І. Правове регулювання діяльності держави в сфері уникнення подвійного оподаткування : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Вдовічена Лідія Іванівна – Дніпропетровськ, 2012. – 244 с.

Наукові статті у фахових виданнях

1. Вдовічена Л.І. Принцип територіальності в податковому праві / Л.І. Вдовічена // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 273: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 89-92.

2. Вдовічена Л.І. Принципи податкової юрисдикції держави / Л.І. Вдовічена // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - К.: Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, 2006.

3. Вдовічена Л.І. Принцип адекватності в міжнародних податкових відносинах / Л.І. Вдовічена // Науково-практичний господарсько-правовий журнал “Підприємництво, господарство і право”. Рубрика “Адміністративне право. Фінансове право.” – 2006.

4. Вдовічена Л.І. Сутність принципу адекватності в податковому праві / Л.І. Вдовічена // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 306: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006.

5. Вдовічена Л.І. Принцип адекватності встановлення статусу податкового резидентства фізичних осіб / Л.І. Вдовічена // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 311: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006.

6. Вдовічена Л.І. Еволюція розвитку принципу адекватності правового регулювання запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню / Л.І. Вдовічена // Науково-практичний господарсько-правовий журнал “Підприємництво, господарство і право”. Рубрика “Адміністративне право. Фінансове право.” – 2007. – С. 69-72.

7. Вдовічена Л.І. Податковий суверенітет та податкова юрисдикція держави: співвідношення понять / Л.І. Вдовічена // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 427: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 89-94.

8. Вдовічена Л.І. Зміст принципу адекватності правового регулювання запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню / Л.І. Вдовічена // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 435: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2008 – С. 84-89.

9. Вдовічена Л.І. Застосування правових презумпцій в механізмі уникнення міжнародного подвійного оподаткування / Л.І. Вдовічена // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.: 518: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 109-113.

10. Вдовічена Л.І. Правове регулювання оподаткування окремих видів доходів за принципом президентства / Л.І. Вдовічена // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 525: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2010 – С. 74-77.

11. Вдовічен В., Вдовічена Л. Метод валютного права: поняття, особливості та складові // Право та управління: електронне наукове видання [Електронний ресурс] / Національний університет державної податкової служби України; гол. ред.: П.В. Мельник. – 2012. – № 3. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals.

12. Вдовічена Л. Податковий кодекс України як елемент системи правового регулювання діяльності держави у сфері уникнення подвійного оподаткування // Вісник Вищої ради юстиції: електронне наукове видання [Електронний ресурс]. – 2012. - № 4 (12). - Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/content/visnyk /visnik2012_123.pdf

13. Вдовічена Л.І. Критерії правового регулювання як одного із напрямів діяльності держави у сфері уникнення подвійного оподаткування/ Л.І. Вдовічена // Підприємництво, господарство і право. – 2013. - №2 (206). – С.154-157.

14. Вдовічен В.А., Вдовічена Л.І. Валютне право як інститут фінансового права /В.А. Вдовічен, Л.І. Вдовічена // Юридична Україна. – 2013. - №1(121). – С. 41-45.

15. Вдовічена Л.І. Адекватність як абстрактна категорія в податковому праві / Л.І. Вдовічена // Право і суспільство. – 2014. - № 6-2 ч.2. – С. 177-182.

Матеріали конференцій

1. Вдовічена Л.І. Причини виникнення міжнародного подвійного оподаткування / Л.І. Вдовічена // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вип. 4 – 5. – Чернівці: Рута, 2005. – С.123-126

2. Вдовічена Л.І. Міжнародні угоди в сфері уникнення подвійного оподаткування – значення для держави та платників податків / Л.І. Вдовічена // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вип. 4 - 5. – Чернівці: Рута, 2005. – С.127-129

3. Вдовічена Л.І. Податкова юрисдикція держави – основи її поширення / Л.І. Вдовічена // Тези доповідей ІV міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть”. Частина 1. – Тернопіль, 2006. – С. 16-17

4. Вдовічена Л.І. Встановлення статусу податкового президентства для фізичних осіб / Л.І. Вдовічена // Збірник тез доповідей за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених „Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти” (8-9 грудня 2006 року). – Суми: У АБС НБУ, 2006. – С. 291-293

5. Вдовічена Л.І. До питання про поняття міжнародного подвійного оподаткування / Л.І. Вдовічена // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та здобувачів „Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку”. – 2007 – С. 86-87

6. Вдовичена Л.И. Законодательная дефиниция международного двойного налогообложения / Л.И. Вдовичена // Материалы Международного «круглого стола» «Законодательная дефиниция: логико-гносеологические и практические проблемы (Черновцы, 21-23 сентября 2006 года) / Под ред. В.М. Баранова, П.С. Пацуркивского, Г.О. Матюшкина. – Нижний Новгород: Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр «Юридическая техника», 2007. – С.874-882

7. Вдовічена Л.І. Проблема усунення міжнародного подвійного оподаткування / Л.І. Вдовічена // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу «Правове життя сучасної України». – Одеса, 2010.

8. Вдовічена Л.І. Адекватність в міжнародних податкових відносинах / Л.І. Вдовічена // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні», м. Харків, 23-24 лютого 2011року. – Харків: у 4-х томах. – ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. – Т.3. – С. 12-14.

9. Вдовічена Л.І. Значення міжнародних податкових угод при уникненні міжнародного подвійного оподаткування / Л.І. Вдовічена // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів», м. Запоріжжя, 24 лютого 20011 року. – Запоріжжя: у 3-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська організація «Істина», 2011. – Ч.3. – С. 8-9.

10. Вдовічена Л.І. Особливості правового регулювання діяльності держави в сфері уникнення подвійного оподаткування / Л.І. Вдовічена // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегічні напрямки розвитку правової системи України», м. Львів, 28 січня 2012 року. – Львів: у 2-х частинах. – Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2012. – Ч.2. - С. 21-23.

11. Вдовічена Л.І. Семантика прав платника податків в якості резидента та нерезидента / Л.І. Вдовічена // Zbornik prispevkov z Medzinarodna vedecka konferencia «Ludske a obcianske prava a slobody: mechanizmus ich implementacie a ochrany v roznych odvetviach prava (19-20 septembra 2014)». – Paneuropska vysoka skola, Bratislava, 2014. - С. 100-103.

Навчально-методичні посібники

1. Вдовічена Л.І., Вдовічен В.А. Правова статистика. Навч.-метод. посібник (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Черн. нац. ун-т, 2012. – 60с.

2. Вдовічен В.А., Вдовічена Л.І. Валютне право. Навч.-метод. посібник (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Черн. нац. ун-т, 2013. – 64с.

3. Вдовічен В.А., Вдовічена Л.І. Митне право. Навч.-метод. посібник (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Черн. нац. ун-т, 2013. – 64с.

4. Вакарюк Л.В., Вдовічена Л.І. Актуальні проблеми фінансового права: Навчальна програма (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Черн. нац. ун-т, 2014. – 100с.