Список публікацій

Дисертація та автореферат

1. Романюк І.І. Фінансово-правовове регулювання забезпечення фінансової безпеки держави : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Романюк Ірина Ігорівна – Львів, 2015. – 208 с.

2. Романюк І.І. Фінансово-правовове регулювання забезпечення фінансової безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 "адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / Романюк Ірина Ігорівна – Львів, 2015. – 20 с.

Наукові публікації та тези доповідей

1. Романюк І.І. Юридична відповідальність за правопорушення у галузі фінансового права як умова зміцнення фінансової безпеки держави / І. І. Романюк // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - 2013. - № 11. - С. 175-178.

2. Романюк І.І. Фінансово-правовий аспект еволюції категорії "фінансова безпека" / І. І. Романюк // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - 2014. - № 12. - С. 81-85.

3. Romaniuk I. On theoretic grounds in the present-day treatment of financial security as a category under conditions of improvement as for financial-loyal regulating / I. Romaniuk // Legea si viata. – 2014. – № 12\3. – С. 89 – 93.

4. Романюк І.І. Методика дослідження фінансової безпеки як категорії фінансового права / І. І. Романюк // Форум права. - 2014. - № 3. - С. 312–318.

5. Романюк І. І. Деякі рекомендації щодо закріплення фінансової безпеки як інституту фінансового права / І. І. Романюк // Митна справа. - 2014. - № 4(2). - С. 152-159.

6. Романюк І. І. Фінансова безпека: в пошуках шляхів удосконалення / І. І. Романюк // Перспективи розвитку і актуальні проблеми України та країн світу: Тези X міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 15-16 листопада 2012 року. – Львів, 2012. – С.207-209.

7. Романюк І. І. Дослідження категорії "фінансова безпека" на основі новітньої філософсько-правової методології / І. І. Романюк // Україна і світ в контексті глобальних трансформацій: Тези XІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16-17 травня 2013 року. – Львів, 2013. – С.187-191.

8. Романюк І. І. Вимоги до нормативно-правового забезпечення фінансової безпеки як інституту фінансового права / І. І. Романюк // Стратегії політики безпеки у ХХІ столітті: Тези XІI міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 23-25 жовтня 2013 року. – Львів, 2013. – С.203-209.

9. Романюк І.І. Протидія злочинності у фінансовій сфері як засіб забезпечення фінансової безпеки держави/ І. І. Романюк// Проблеми протидії злочинності у ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали між нар. Симпозіуму (Чернігів, 24 квітня 2015р.); за ред. докт. юрид. наук, проф. І.Г. Богатирьова / Буковинський державний фінансово – економічний університет, Апеляційний суд Чернігівської області. – Чернігів, 2015 – С. 194-196.