Автореферат

Борденюк О.В. Правовий режим земель трубопровідного транспорту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право" / Борденюк Ольга Василівна – Київ, 2016. – 22 с.

Дисертація

Борденюк О.В. Правовий режим земель трубопровідного транспорту України : автореф. дис. канд. юр. наук : 12.00.06 / Борденюк Ольга Василівна – Київ, 2016. – 191 с.

Список публікацій, опублікованих за темою дисертації

Статті

1. Борденюк О.В. Правова охорона земель трубопровідного транспорту в Україні / О.В. Борденюк // Актуальні проблеми держави і права. – 2013. – Вип. 70. – С. 455-460.

2. Борденюк О.В. Історіографія дослідження правового режиму земель трубопровідного транспорту / О.В. Борденюк // Legea si viata (Закон и Жизнь). – Republika Moldova (Республіка Молдова). – 2013. – С. 48-51.

3. Борденюк О.В. Правові ознаки земель трубопровідного транспорту / О.В. Борденюк // Вісник Запорізького національного університету. – 2013. – № 1 (ІІ). – С. 124-129.

4. Борденюк О.В. Правове регулювання використання земель трубопровідного транспорту України / О.В. Борденюк // Наше право. – 2014. – № 2. – С. 129-134.

5. Борденюк О.В. Проблеми державного управління землями трубопровідного транспорту / О.В. Борденюк // Юридичний науковий електронний журнал. – № 2. – 2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lsej.org.ua/2_2015/33.pdf

6. Борденюк О.В. Особливості земельної правосуб’єктності підприємств трубопровідного транспорту / О.В. Борденюк // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – № 1. – С. 179-188.

7. Борденюк О.В. Проблеми притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правового режиму земель трубопровідного транспорту / О.В. Борденюк // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – № 2. – С. 106-116.

Тези доповідей

1. Борденюк О.В. Юридична природа правового інституту земель трубопровідного транспорту / О.В. Борденюк // Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин: зб. тез за матеріалами Міжн. наук-практ. конф. (м. Хмельницький, 17-18 травня 2013 р.). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 128-130.

2. Борденюк О.В. Поняття земель трубопровідного транспорту та особливості їх правового режиму / О.В. Борденюк // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу: зб. тез за матеріалами Міжн. наук-практ. конф. (м. Херсон, 14-15 червня 2013 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 125-127.

3. Борденюк О.В. Загальна характеристика права власності на землі трубопровідного транспорту України / О.В. Борденюк // Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права: зб. тез. наук. доп. (м. Харків, 6 грудня 2013 р.). – Х. : Право, 2013. – С. 305-308.

4. Борденюк О.В. Поняття та значення земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів / О.В. Борденюк // Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти: зб. тез наук. доп. (м. Харків, 5 грудня 2014 р.). – Х. : Право, 2014. – С. 281-283.

5. Борденюк О.В. Встановлення земельного сервітуту для прокладання трубопроводів / О.В. Борденюк // International Scientific Conference «Law Science and Practice in the Third Century» (Kosice, Slovak Republic; February 27-28, 2015). – Kosice : Universita Pavla Josefa Safarika, 2015. – Р. 62-64.

6. Борденюк О.В. Проблеми землекористування в межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів / О.В. Борденюк // Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного і екологічного права: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю від народження доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України В.З. Янчука (м. Київ, 22-23 травня 2015 р.). – К. : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2015. – С. 263-267.