Список публікацій

Монографії

1. Вдовічен В.А. Податково-правовий компроміс інтересів платника податків і держави: монографія. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 272 с.

Автореферат

1. Вдовічен В. А. Податково-правовий компроміс інтересів платника податків і держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 "адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / Вдовічен Віталій Анатолійович – Київ, 2011. – 22 с.

Дисертація

1. Вдовічен В. А. Податково-правовий компроміс інтересів платника податків і держави : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Вдовічен Віталій Анатолійович – Київ, 2011. – 256 с.

Наукові статті у фахових виданнях

1. Вдовічен В.А. До питання про податково-правовий компроміс / В.А. Вдовічен // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 236: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С.103-106.

2. Вдовічен В.А. Значення категорії „інтерес” у податкових відносинах / В.А. Вдовічен // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 273: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С.81-84.

3. Вдовічен В.А. Податково-правовий конфлікт / В.А. Вдовічен // Підприємництво, господарство і право. – № 6. – Київ, 2006. – С. 87-89.

4. Вдовічен В.А. Співвідношення інтересів суб’єктів податкових відносин / В.А. Вдовічен // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 31. – К.: Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, 2006. – С. 187-191.

5. Вдовічен В.А. Юридичні межі податково-правового компромісу / В.А. Вдовічен // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 286: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 116-120.

6. Вдовічен В.А. Критерії визначення юридичних меж податково-правового компромісу / В.А. Вдовічен // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 33. – К.: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 405-410.

7. Вдовічен В.А. Відчуження в податкових правовідносинах / В.А. Вдовічен // Підприємництво, господарство і право. – № 7. – Київ, 2006. – С. 146-148.

8. Вдовічен В.А. Сутність та значення юридичних форм податково-правового компромісу платника податків і держави / В.А. Вдовічен // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 478: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 104-109.

9. Вдовічен В.А. Юридична конструкція обов’язків держави у податкових відносинах / В.А. Вдовічен // Науковий вісник Чернівецького: Збірник наук. праць. Вип. 525: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 69-74.

10. Вдовічен В.А. Генезис доктринальних підходів до розуміння податково-правового компромісу // Науково-практичний юридичний журнал «Підприємництво, господарство і право» - № 12. – 2011. - С. 153-156.

11. Вдовічен В.А. Юридичне закріплення прав держави у податкових правовідносинах // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 604: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2011. – С. 81-85.

12. Вдовічен В.А. Оперативні юридичні форми податково-правового компромісу // Науково-практичний юридичний журнал «Підприємництво, господарство і право» - № 6. – 2012. - С. 28-31.

13. Вдовічен В.А. Регулятивні юридичні форми податково-правового компромісу // Право України. – 2012. – №9. – С. 350-356.

14. Вдовічен В., Вдовічена Л. Метод валютного права: поняття, особливості та складові // Право та управління: електронне наукове видання [Електронний ресурс] / Національний університет державної податкової служби України; гол. ред.: П.В. Мельник. – 2012. – № 3. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals.

15. Вдовічен В.А., Вдовічена Л.І. Валютне право як інститут фінансового права /В.А. Вдовічен, Л.І. Вдовічена // Юридична Україна. – 2013. - №1(121). – С. 41-45.

16. Вдовичен В.А. Валютное регулирование как иерархическая соподчиненность норм права // Международный научно-практический правовой журнал „Закон и жизнь”. – 2013. – Молдова – №10 (2). – С. 43-46.

17. Вдовічен В.А. Фінансове право як компроміс публічного та приватного інтересу в соціумі / В.А. Вдовічен // Право і суспільство. – 2014. - № 6-2. – С. 85-90.

18. Вдовічен В. А. Становлення правової категорії виконання бюджетів за доходами / В.А. Вдовічен // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Право». Випуск 1, ч. 2. – 2015. К: Академія муніципального управління. – C. 14-20.

19. Вдовічен В.А. Функціональні напрями казначейської системи обслуговування бюджетів за доходами / В.А. Вдовічен // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія “Юридичні науки”. – 2015. – № 3-2. – С. 116-118.

20. Вдовічен В. А. Особливості фінансово-правового режиму казначейської системи виконання бюджетів за доходами / В.А. Вдовічен // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Право». Випуск 2. –2015. К: Академія муніципального управління. – С. 251-258.

21. Вдовічен В.А. Банки в системі суб’єктів виконання бюджетів за доходами / В.А. Вдовічен // Вісник Чернівецького факультету Національного університету “Одеська юридична академія”. – 2015. – № 4. – С. 57-66.

22. Вдовічен В.А. Принципи та функції фінансово-правової відповідальності за порушення законодавства в сфері виконання бюджетів за доходами / В.А. Вдовічен // Публічне право. – 2016. – № 1. – С. 141-146.

23. Вдовічен В.А. Місце органів Державної казначейської служби України в системі державного контролю за виконанням бюджетів за доходами / В.А. Вдовічен // Часопис Київського університету права НАН України. - 2016. - № 1. – С. 93-95.

24. Вдовічен В.А. Суб’єктний склад правовідносин виконання бюджетів за доходами / В.А. Вдовічен // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 1. – С. 132-136.

25. Vdovichen V.A. General theoretical characteristics of budget execution by income / V.A. Vdovichen // International Scientific Journal EURO-AMERICAN SCIENTIFIC COOPERATION: research articles / Responsible editors: Tonkyh S., Pryhodko N., Mintz A. – Hamilton, Canada: «Accent Graphics Communications», 2015. – Volume 10. – P. 90-94.

26. Vdovichen V.A. Subjects of state control (supervision) in the sphere of execution of budget revenue / V.A. Vdovichen // Visegrad journal of human rights. - 2015. - № 3/1. - P. 20-25.

27. Вдовічен В.А. Теоретико-процесуальні засади виконання бюджетів за неподатковими доходами бюджетів нефіскального характеру / В.А. Вдовічен // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. –№ 39-2, т. 4/2. – С. 24-28.

28. Вдовічен В.А. Розмежування компетенції та засади взаємодії органів державної казначейської служби України та органів доходів і зборів в сфері виконання бюджетів за доходами / В.А. Вдовічен // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика». – 2016. – № 31. – С. 60-71.

29. Вдовічен В. А. Поняття фінансово-правового режиму казначейської системи виконання бюджетів за доходами / В. А. Вдовічен // Митна справа. - 2015. - № 5(2). - С. 336-341.

Матеріали конференцій

1. Вдовичен В.А. Понятие и правовая природа налогово-правового компромисса / В.А. Вдовичен // Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства. Выпуск 1. – Черновцы: „Рута”, 2003. – С. 226-234.

2. Вдовічен В.А. Природа правового компромісу / В.А. Вдовічен // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вип. 4-5. – Чернівці: Рута, 2005. – С.138-141.

3. Вдовічен В.А. Податок як правовий компроміс між приватними та публічними інтересами / В.А. Вдовічен // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вип. 4-5. – Чернівці: Рута, 2005. – С.142-145.

4. Вдовічен В.А. Юридична природа правового компромісу / В.А. Вдовічен // Тези доповідей ІV міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть”. Частина 1. – Тернопіль, 2006. – С. 15-16.

5. Вдовічен В.А. Податковий компроміс у податково-правовому механізмі держави / В.А. Вдовічен // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та здобувачів „Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку”. – Луцьк, 2007. – С. 85-86.

6. Вдовичен В.А. Законодательная дефиниция налогово-правового компромисса / В.А. Вдовічен // Материалы Международного „круглого стола” „Законодательная дефиниция: логико-гносеологические и практические проблемы” (Черновцы, 21-23 сентября 2006 года) / Под ред. В.М. Баранова, П.С. Пацуркивского, Г.О. Матюшкина. – Нижний Новгород: Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр „Юридическая техника”, 2007. – С. 868-873.

7. Вдовічен В.А. Конституційно-правовий компроміс держави і платника податку: порівняльний аналіз / Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка, М.Б. Бучка; упор. О.В. Кресін. – К.: Логос, 2010. – С.347–349.

8. Вдовічен В.А. Конституційно-правовий компроміс держави і платника податку / В.А. Вдовічен // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів». – Запоріжжя, 2011. – С. 40-42.

9. Вдовічен В.А. Юридичні права платника податків / В.А. Вдовічен // Міжнародна науково-практична конференція „Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”. – Харків, 2011. – С. 10-12.

10. Вдовічен В.А. Юридичний метод податково-правового компромісу / В.А. Вдовічен // Міжнародна науково-практична конференція „Реформування національного та міжнародного права: перспективи та сьогодення”. – Одеса, 2011. – С. 35-37.

11. Вдовічен В.А. Юридичні права держави в податкових правовідносинах / В.А. Вдовічен // Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні питання сучасної юридичної науки”. – Київ, 2011. – С. 50-53.

12. Вдовічен В.А. Гарантії реалізації прав суб’єктів податково-правового компромісу / В.А. Вдовічен // Міжнародна науково-практична конференція „Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні”. – Харків, 2011. – С. 58-60.

13. Вдовічен В.А. Ієрархічна співпідпорядкованість норм валютного права // „Нове міжнародне та національне законодавство – нові завдання юридичної науки”: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 14-15 вересня 2013 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2013. – С. 71-73.

14. Вдовічен В.А. Квінтесенція приватного інтересу у правовому компромісі / В.А. Вдовічен // Zbornik prispevkov z Medzinarodna vedecka konferencia «Ludske a obcianske prava a slobody: mechanizmus ich implementacie a ochrany v roznych odvetviach prava (19-20 septembra 2014)». – Paneuropska vysoka skola, Bratislava, 2014. - С. 14-16.

15. Вдовічен В.А. Принципи фінансово-правової відповідальності за порушення законодавства в сфері виконання бюджетів за доходами / В.А. Вдовічен // Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ століття (м. Київ, 25-26 червня 2015 р.). – К.: «Науково-дослідний інститут публічного права», 2015. – С. 138-141.

16. Вдовічен В.А. Критерії поділу суб’єктів правовідносин виконання бюджетів за доходами / В.А. Вдовічен // Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України (м. Київ, 23–24 лип. 2015 р.). – К. : Наук.-дослід. ін-т публічного права – 2015. – С. 122-126.

17. Вдовічен В.А. Місце органів Державної казначейської служби України в системі державного контролю за виконанням бюджетів за доходами / В.А. Вдовічен // Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 квітня 2016 р.). – К.: ВГО Майбутнє країни, журнал Публічне право, 2016. – С. 25-28.

Навчально-методичні посібники

1. Вдовічен В.А., Вакарюк Л.В. Муніципальне право. Навч.-метод. посібник (за вимогами кредитно-модульної системи) // Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 108 с.

2. Вдовічена Л.І., Вдовічен В.А. Правова статистика. Навч.-метод. посібник (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Черн. нац. ун-т, 2012. – 60с.

3. Вдовічен В.А., Вдовічена Л.І. Валютне право. Навч.-метод. посібник (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Черн. нац. ун-т, 2013. – 64с.

4. Вдовічен В.А., Вдовічена Л.І. Митне право. Навч.-метод. посібник (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Черн. нац. ун-т, 2013. – 64с.